شما اینجا هستید :: \ \ \ الکتروموتور سه فاز تک دور با فریم آلومینیومی روتور قفس سنجابی موتوژن

الکتروموتور سه فاز تک دور با فریم آلومینیومی روتور قفس سنجابی موتوژن

الکتروموتور سه فاز تک دور با بدنه آلومینیومی مطابق استانداردهای IEC34، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54، مناسب برای کار دایم، روش تهویه IC41(با پروانه خنک کننده و پره های روتور)، کلاس حرارتیF، فرکانس کار 50HZ و ولتاژ نامی 380.

توضیحات

الکتروموتور سه فاز تک دور با فریم آلومینیومی روتور قفس سنجابی موتوژن

الکتروموتور سه فاز با فریم آلومینیومی یکی ازالکتروموتور های القایی با رتور قفس سنجابی موتوژن است شما میتوانید توضیحات بیشتر در رابطه با این الکتروموتورها را از طریق لینک زیر مطالعه نمائید.

الکتروموتور القایی با رتور قفس سنجابی موتوژن


وزن برای نوع پایه دار


کیلوگرم
ممان اینرسی


کلیوگرم متر مربع
گشتاور شکست


گشتاور نامی
گشتاور راه اندازی


گشتاور نامی
جریان راه اندازی


جریان نامی
ضریب قدرت


COSφ
راندمان


EFF
گشتاور نامی


N.M
جریان نامی


A
سرعت در بار نامی


RPM
ولتاژ نامی Y


V
ولتاژ نامی ∆


V
قدرت خروجی


HP
قدرت خروجی


KW
اندازه فریمتیپ موتور
۲.۹۰.۰۰۰۰۹۳.۹۳.۵۳.۱۰.۵۶۵۸۰.۳۰.۷۳∆
Y0.42
۲۸۴۰۳۸۰ Y۲۲۰ ∆۰.۱۲۰.۰۹۵۶۵۶-۲A
۳.۲۰.۰۰۰۱۰۵۳.۸۳.۸۴.۱۰.۶۱۶۰۰.۴۰.۸۶∆
Y0.50
۲۸۳۵۳۸۰ Y۲۲۰ ∆۰.۱۶۰.۱۲۵۶۵۶-۲B
۳.۸۰.۰۰۰۱۴۹۳.۰۳.۲۳.۹۰.۷۰۶۴۰.۶۳۱.۰۶∆
Y0.61
۲۷۵۰۳۸۰ Y۲۲۰ ∆۰.۲۵۰.۱۸۶۳۶۳-۲A
۴.۳۰.۰۰۰۱۸۴۳.۹۳.۷۵۰.۷۳۶۵۰.۸۵۱.۴∆
Y0.8
۲۸۲۵۳۸۰ Y۲۲۰ ∆۰.۳۳۰.۲۵۶۳۶۳-۲B
۵.۷۰.۰۰۰۳۸۳۲.۶۲.۴۴.۷۰.۸۰۷۰۱.۲۵۱.۷۴∆
Y1
۲۸۲۵۳۸۰ Y۲۲۰ ∆۰.۵۰۰.۳۷۷۱۷۱-۲A
۶.۸۰.۰۰۰۴۶۳۳.۰۲.۸۵.۲۰.۷۲۷۴۱.۸۶۲.۷۱∆
Y1.57
۲۸۳۰۳۸۰ Y۲۲۰ ∆۰.۷۵۰.۵۵۷۱۷۱-۲B
۸.۷۰.۰۰۰۷۱۸۲.۶۲.۶۴.۴۰.۷۹۷۰۲.۵۶۳.۶∆
Y2.1
۲۷۹۵۳۸۰ Y۲۲۰ ∆۱.۰۰.۷۵۸۰۸۰-۲A
۱۰.۰۰.۰۰۰۸۸۹۳.۱۳.۱۵.۷۰.۸۲۷۷۳.۷۲۴.۶∆
Y2.65
۲۸۲۵۳۸۰ Y۲۲۰ ∆۱.۵۱.۱۸۰۸۰-۲B
۱۳.۰۰.۰۰۱۴۸۳۲.۶۲.۳۵.۹۰.۸۷۸۰۵.۰۶۵.۷∆
Y3.3
۲۸۳۰۳۸۰ Y۲۲۰ ∆۲.۰۱.۵۹۰L۹۰L2A
۱۵.۵۰.۰۰۱۸۱۶۲.۷۲.۵۶.۳۰.۸۸۸۱۷.۴۲۸.۱∆
Y4.7
۲۸۳۰۳۸۰ Y۲۲۰ ∆۳.۰۲.۲۹۰L۹۰L2B
۱۸.۵۰.۰۰۲۹۹۸۲.۹۲.۹۶.۸۰.۸۷۸۴۱۰.۰۱۱۰.۸∆
Y6.2
۲۸۶۰۳۸۰ Y۲۲۰ ∆۴.۰۳۱۰۰L۱۰۰L2
۲۷.۰۰.۰۰۵۳۲۶۳.۴۲.۶۷.۱۰.۸۶۸۶۱۳.۲۸.۲∆
Y4.75
۲۸۹۵۶۶۰ Y۳۸۰ ∆۵.۵۴۱۱۲M۱۱۲M2
۳۷.۰۰.۰۱۱۷۱۶۲.۹۲.۴۶.۲۰.۸۶۸۶۱۸.۱۴۱۱.۳∆
Y6.5
۲۸۹۵۶۶۰ Y۳۸۰ ∆۷.۵۵.۵۱۳۲M۱۳۲M2A
۴۳.۵۰.۰۱۴۳۶۱۳.۲۲.۸۷.۲۰.۸۵۸۸۲۴.۶۵۱۵.۲∆
Y8.8
۲۹۰۵۶۶۰ Y۳۸۰ ∆۱۰۷.۵۱۳۲M۱۳۲M2B
۶۷.۰۰.۰۳۵۵۸۸۲.۹۲.۸۷.۵۰.۸۸۸۹۳۵.۷۳۲۱.۳∆
Y12.3
۲۹۴۰۶۶۰ Y۳۸۰ ∆۱۵۱۱۱۶۰L۱۶۰L2A
۸۲.۰۰.۰۴۵۹۲۵۳.۱۲.۲۸.۱۰.۹۱۹۱۴۸.۹۷۲۷.۸∆
Y16
۲۹۲۵۶۶۰ Y۳۸۰ ∆۲۰۱۵۱۶۰L۱۶۰L2B
۹۳.۰۰.۰۵۳۱۶۲۲.۵۳.۵۸.۴۰.۸۵۹۱۶۰.۱۳۶.۳∆
Y21
۲۹۴۰۶۶۰ Y۳۸۰ ∆۲۵۱۸.۵۱۶۰L۱۶۰L2C
۲.۷۰.۰۰۰۱۴۸۲.۸۲.۷۲.۳۰.۶۳۵۳۰.۴۲۰.۴۷∆
Y0.27
۱۳۶۰۳۸۰ Y۲۲۰ ∆۰.۰۸۰.۰۶۵۶۵۶-۴A
۳.۶۰.۰۰۰۱۷۲۲.۴۲.۵۲.۸۰.۶۷۵۴۰.۶۴۰.۶۵∆
Y0.38
۱۳۳۵۳۸۰ Y۲۲۰ ∆۰.۱۲۰.۰۹۵۶۵۶-۴B
۳.۸۰.۰۰۰۲۲۲۲.۱۱.۹۲.۸۰.۷۷۵۷۰.۸۵۰.۷۲∆
Y0.42
۱۳۵۰۳۸۰ Y۲۲۰ ∆۰.۱۶۰.۱۲۶۳۶۳-۴A
۴.۲۰.۰۰۰۲۷۹۲.۲۲.۲۳.۰۰.۷۰۵۸۱.۲۷۱.۲∆
Y0.67
۱۳۵۰۳۸۰ Y۲۲۰ ∆۰.۲۵۰.۱۸۶۳۶۳-۴B
۵.۵۰.۰۰۰۶۱۲۲.۴۲.۳۳.۷۰.۷۰۶۵۱.۷۱۱.۴∆
Y0.83
۱۴۰۰۳۸۰ Y۲۲۰ ∆۰.۳۳۰.۲۵۷۱۷۱-۴A
۶.۷۰.۰۰۰۷۴۴۲.۲۲.۱۴.۱۰.۷۱۶۹۲.۵۴۲∆
Y1.15
۱۳۹۰۳۸۰ Y۲۲۰ ∆۰.۵۰۰.۳۷۷۱۷۱-۴B
۸.۸۰.۰۰۱۱۳۴۲.۳۲.۰۴.۱۰.۷۶۷۰۳.۷۸۲.۷۲∆
Y1.6
۱۳۹۰۳۸۰ Y۲۲۰ ∆۰.۷۵۰.۵۵۸۰۸۰-۴A
۱۰.۰۰.۰۰۱۴۲۴۲.۴۲.۴۴.۳۰.۷۶۷۰۵.۱۷۳.۷∆
Y2.15
۱۳۸۵۳۸۰ Y۲۲۰ ∆۱.۰۰.۷۵۸۰۸۰-۴B
۱۲.۵۰.۰۰۲۳۸۵۲.۲۱.۹۴.۶۰.۸۰۷۷۷.۵۳۴.۷∆
Y2.7
۱۳۹۵۳۸۰ Y۲۲۰ ∆۱.۵۱.۱۹۰L۹۰L4A
۱۵.۰۰.۰۰۳۰۰۱۲.۷۲.۴۴.۹۰.۷۸۷۹۱۰.۲۶.۴∆
Y3.7
۱۴۰۵۳۸۰ Y۲۲۰ ∆۲.۰۱.۵۹۰L۹۰L4B
۱۸.۲۰.۰۰۴۶۱۳۲.۵۲.۱۵.۲۰.۸۰۸۱۱۴.۹۸.۹∆
Y5.15
۱۴۱۰۳۸۰ Y۲۲۰ ∆۳.۰۲.۲۱۰۰L۱۰۰L4A
۲۰.۷۰.۰۰۶۲۷۴۲.۷۲.۵۵.۶۰.۷۹۸۳۲۰.۲۵۱۲∆
Y6.95
۱۴۱۵۳۸۰ Y۲۲۰ ∆۴.۰۳۱۰۰L۱۰۰L4B
۳۰.۵۰.۰۱۱۴۶۷۲.۶۲.۳۶.۰۰.۸۴۸۵۲۶.۹۸.۵∆
Y4.9
۱۴۲۰۶۶۰ Y۳۸۰ ∆۵.۵۴۱۱۲M۱۱۲M4
۴۳.۰۰.۰۲۴۳۸۱۲.۳۲.۱۵.۴۰.۸۳۸۶۳۶.۷۳۱۱.۷∆
Y6.75
۱۴۳۰۶۶۰ Y۳۸۰ ∆۷.۵۵.۵۱۳۲M۱۳۲M4A
۵۲.۰۰.۰۳۱۴۱۷۲.۷۲.۵۶.۷۰.۸۲۸۸۴۹.۵۶۱۵.۸∆
Y9.1
۱۴۴۵۶۶۰ Y۳۸۰ ∆۱۰۷.۵۱۳۲M۱۳۲M4B
۷۶.۵۰.۰۶۲۵۰۲۲.۱۲.۲۶.۰۰.۸۳۸۹۷۲.۲۲۲.۶∆
Y13
۱۴۵۵۶۶۰ Y۳۸۰ ∆۱۵۱۱۱۶۰L۱۶۰L4A
۹۶.۰۰.۰۸۰۴۸۶۲.۳۲.۰۶.۷۰.۸۵۹۰۹۸.۴۵۲۹.۸ ∆
Y 17.2
۱۴۵۵۶۶۰ Y۳۸۰ ∆۲۰۱۵۱۶۰L۱۶۰L4B
۸.۵۰.۰۰۲۱۶۲۲.۵۲.۳۳.۳۰.۶۶۶۳۳.۸۴۱.۸ ∆
Y 1.04
۹۲۰۳۸۰ Y۲۲۰ ∆۰.۵۰۰.۳۷۸۰۸۰-۶A
۱۰.۰۰.۰۰۲۶۸۱۲.۲۲.۱۳.۴۰.۷۱۷۰۵.۸۴۲.۹ ∆
Y 1.7
۹۰۰۳۸۰ Y۲۲۰ ∆۰.۷۵۰.۵۵۸۰۸۰-۶B
۱۱.۷۰.۰۰۳۶۸۰۱.۹۱.۷۳.۰۰.۷۴۷۱۸۳.۷۵ ∆
Y 2.17
۸۹۵۳۸۰ Y۲۲۰ ∆۱.۰۰.۷۵۹۰L۹۰L6A
۱۴.۰۰.۰۰۵۱۳۷۲.۳۲.۲۳.۳۰.۶۹۷۲۱۱.۵۵.۸۳ ∆
Y 3.37
۹۱۵۳۸۰ Y۲۲۰ ∆۱.۵۱.۱۹۰L۹۰L6B
۱۶.۵۰.۰۰۹۶۱۶۲.۲۲.۱۴.۳۰.۷۱۷۴۱۵.۴۷.۵ ∆
Y 4.34
۹۳۰۳۸۰ Y۲۲۰ ∆۲.۰۱.۵۱۰۰L۱۰۰L6
۲۸.۵۰.۰۱۷۵۵۳۲.۵۲.۳۴.۵۰.۷۲۷۷۲۲.۲۳۱۰.۵ ∆
Y 6.03
۹۴۵۳۸۰ Y۲۲۰ ∆۳.۰۲.۲۱۱۲M۱۱۲M6
۴۲.۰۰.۰۳۰۸۹۱۲.۷۲.۱۵.۳۰.۷۶۸۳۲۹.۸۴۷.۲ ∆
Y 4.18
۹۶۰۶۶۰ Y۳۸۰ ∆۴.۰۳۱۳۲M۱۳۲M6A
۴۷.۰۰.۰۳۶۲۴۴۲.۲۱.۷۵.۲۰.۸۲۸۱۴۰.۴۲۹.۱۵ ∆
Y 5.3
۹۴۵۶۶۰ Y۳۸۰ ∆۵.۵۴۱۳۲M۱۳۲M6B
۵۳.۰۰.۰۴۲۲۶۷۲.۴۱.۸۵.۷۰.۷۹۸۲۵۵.۳۱۲.۹ ∆
Y 7.45
۹۵۰۶۶۰ Y۳۸۰ ∆۷.۵۵.۵۱۳۲M۱۳۲M6C
۸۰.۰۰.۰۹۱۱۵۶۳.۱۲.۱۶.۳۰.۸۰۸۶۷۴.۲۲۱۶.۵۷ ∆
Y 9.57
۹۶۵۶۶۰ Y۳۸۰ ∆۱۰۷.۵۱۶۰L۱۶۰L6A
۹۷.۰۰.۱۲۰۸۰۳۳.۰۲.۱۶.۱۰.۷۶۸۵۱۰۸.۸۵۲۵.۸۷ ∆
Y 14.94
۹۶۵۶۶۰ Y۳۸۰ ∆
۱۵۷۷۱۶۰L۱۶۰L6B
۱۷.۰۰.۰۰۷۴۸۱۲.۶۱.۹۴.۵۰.۵۸۶۳۱۰.۳۵.۴ ∆
Y 3.12
۶۹۵۳۸۰ Y۲۲۰ ∆۱.۰۰.۷۵۱۰۰L۱۰۰L8A
۲۰.۰۰.۰۰۹۶۱۶۱.۴۱.۳۲.۶۰.۷۲۶۵۱۶.۳۶.۱۸ ∆
Y 3.57
۶۴۵۳۸۰ Y۲۲۰ ∆۱.۵۱.۱۱۰۰L۱۰۰L8B
۲۹.۰۰.۰۱۷۵۵۳۲.۱۱.۸۳.۳۰.۶۱۶۹۲۰.۶۱۹.۳۸∆
Y 5.4
۶۹۵۳۸۰ Y۲۲۰ ∆۲.۰۱.۵۱۱۲M۱۱۲M8
۳۶.۵۰.۰۲۸۹۷۸۲.۱۱.۸۳.۹۰.۷۴۷۵۳۰.۴۵۱۰.۴۳ ∆
Y 6
۶۹۰۳۸۰ Y۲۲۰ ∆۳.۰۲.۲۱۳۲M۱۳۲M8A
۴۴.۰۰.۰۳۷۷۸۲۲.۵۲.۲۴.۳۰.۷۱۷۸۴۰.۹۳۱۴.۲۵ ∆
Y 8.23
۷۰۰۳۸۰ Y۲۲۰ ∆۴.۰۳۱۳۲M۱۳۲M8B
۶۶.۰۰.۰۷۷۳۹۳۲.۰۱.۳۴.۱۰.۷۶۸۰۵۳.۴۲۱۰ ∆
Y 5.8
۷۱۵۶۶۰ Y۳۸۰ ∆۵.۵۴۱۶۰L۱۶۰L8A
۷۸.۰۰.۰۹۹۱۸۷۱.۹۱.۳۳.۸۰.۷۴۸۳۷۳.۹۷۱۳.۶ ∆
Y 7.85
۷۱۰۶۶۰ Y۳۸۰ ∆۷.۵۵.۵۱۶۰L۱۶۰L8B
۹۶.۰۰.۱۳۱۸۷۸۲.۰۱.۳۴.۵۰.۷۶۸۲۱۰۰.۱۷۱۸.۳ ∆
Y 10.6
۷۱۵۶۶۰ Y۳۸۰ ∆۱۰۷.۵۱۶۰L۱۶۰L8C
الکتروموتورهای سه فاز صنعتی تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEC ، رتور قفس سنجابی ، درجه حفاظت IP54 (درجه حفاظت IP55 بنا به تقاضای مشتری) ، مناسب برای کار دائم ، روش تهویه IC41 با پروانه خنک کننده و پره های رتور ، کلاس حرارتی F ، فرکانس کار ۵۰HZ و ولتاژ نامی ۳۸۰V ( ولتاژ غیر از ۳۸۰V بنا به تقاضای مشتری)


مشخصات ابعادی الکتروموتورهای سه فاز صنعتی تک دور با فریم آلومینیومی (پایه دار )

سایز فریم ۱۶۰-۵۶

الکتروموتور سه فاز تک دور با فریم آلومینیومی پایه دار مدل B3

B3

ILEEHDHGALKFDFRAME
NO. IEC
-۱۸۹۲۰--۱۰.۲۱۲۳۹۵۶
-۲۱۴۲۳--۱۲.۵۱۲۴۱۱۶۳
-۲۴۱۳۰--۱۶۱۸۵۱۴۷۱
-۲۷۶۴۰--۲۱.۵۲۵۶۱۹۸۰
-۳۲۵۵۰۱۹M8۲۷۳۲۸۲۴۹۰L
-۳۶۶۶۰۲۲M10۳۱۴۰۸۲۸۱۰۰L
۲۰۰۳۸۴۶۰۲۲M10۳۱۴۰۸۲۸۱۱۲M
۲۵۸۴۸۶۸۰۲۸M12۴۱۵۶۱۰۳۸۱۳۲M
۳۴۵۶۲۹۱۱۰۳۶M16۴۵۸۰۱۲۴۲۱۶۰L
ابعاد به میلیمتر می باشد.

HDHCBBAKKBABAAAHAACDZQFRAME
NO. IEC
۱۴۵۵۶۳۶۷۱۱۹۶۱۰۱۱۲۹۰۲۲۱۰۱۰۶۷۶۵۵.۵۵۶
۱۵۸۶۳۴۰۸۰۲۵۷۱۰۱۲۵۱۰۰۲۵۱۰۱۲۳۷۶۵۴.۵۶۳
۱۷۵۷۱۴۵۹۰۱۸۷۱۰۱۴۰۱۱۲۲۸۱۱۱۳۸۷۶۵۸۷۱
۱۹۴۸۰۵۰۱۰۰۲۵۱۰۱۴۱۶۰۱۲۵۳۵۱۱۱۵۶۹۶۶۸.۵۸۰
۲۱۵۹۰۵۶۱۲۵۳۰۱۰۱۴۱۸۲۱۴۰۴۳.۳۱۲۱۷۵۹۶۷۰.۵۹۰L
۲۳۳۱۰۰۶۳۱۴۰۳۵۱۲۱۷۲۰۰۱۶۰۴۰۱۲۱۹۴۹۶۷۳.۵۱۰۰L
۲۵۶۱۱۲۷۰۱۴۰۳۵۱۲۱۷۲۳۵۱۹۰۴۵۱۳۲۱۷۹۶۷۶.۵۱۱۲M
۲۹۱۱۳۲۸۹۱۷۸۴۰۱۲۱۷۲۶۰۲۱۶۴۴۱۴۲۵۵۱۱۶۹۰۱۳۲M
۳۴۰۱۶۰۱۰۸۲۵۴۵۰۱۵۲۱۳۱۵۲۵۴۶۴۱۶۳۰۳۱۱۶۹۵.۵۱۶۰L
ابعاد به میلیمتر می باشد.


مشخصات ابعادی الکتروموتورهای سه فاز صنعتی تک دور با فریم آلومینیومی (فلنج دار)

سایز فریم ۱۶۰-۵۶

الکتروموتورهای سه فاز صنعتی تک دور با فرم آلومینیومی فلنج دار مدل B5

B5

QILEEHDHGALKFDFRAME
NO. IEC
۵۵.۵-۱۸۹۲۰--۱۰.۲۱۲۳۹۵۶
۵۴.۵-۲۱۴۲۳--۱۲.۵۱۲۴۱۱۶۳
۵۸-۲۴۱۳۰--۱۶۱۸۵۱۴۷۱
۶۸.۵-۲۷۶۴۰--۲۱.۵۲۵۶۱۹۸۰
۷۰.۵-۳۲۵۵۰۱۹M8۲۷۳۲۸۲۴۹۰L
۷۳.۵-۳۶۶۶۰۲۲M10۳۱۴۰۸۲۸۱۰۰L
۷۶.۵۲۰۰۳۸۴۶۰۲۲M10۳۱۴۰۸۲۸۱۱۲M
۹۰۲۵۸۴۸۶۸۰۲۸M12۴۱۵۶۱۰۳۸۱۳۲M
۹۵.۵۳۴۵۶۲۹۱۱۰۳۶M16۴۵۸۰۱۲۴۲۱۶۰L
ابعاد به میلیمتر می باشد.

FLANGE SYM.
DIN
FLANGE SYM.
IEC
TSPNMLADZADACFRAME
NO. IEC
A120FF100۳۷۱۲۰۸۰۱۰۰۸۷۶۸۹۱۰۶۵۶
A140FF115۳۱۰۱۴۰۹۵۱۱۵۱۰۷۶۹۵۱۲۳۶۳
A160FF130۳.۵۱۰۱۶۰۱۱۰۱۳۰۱۰۷۶۱۰۴۱۳۸۷۱
A200FF165۳.۵۱۲۲۰۰۱۳۰۱۶۵۱۲۹۶۱۱۴۱۵۶۸۰
A200FF165۳.۵۱۲۲۰۰۱۳۰۱۶۵۱۲۹۶۱۲۵۱۷۵۹۰L
A250FF215۴۱۵۲۵۰۱۸۰۲۱۵۱۲۹۶۱۳۳۱۹۴۱۰۰L
A250FF215۴۱۵۲۵۰۱۸۰۲۱۵۱۲۹۶۱۴۴۲۱۷۱۱۲M
A300FF265۴۱۵۳۰۰۲۳۰۲۶۵۱۲۱۱۶۱۵۹۲۵۵۱۳۲M
A350FF300۵۱۹۳۰۰۲۵۰۳۰۰۱۳۱۱۶۱۸۰۳۰۳۱۶۰L
ابعاد به میلیمتر می باشد.


مشخصات ابعادی الکتروموتورهای سه فاز صنعتی تک دور با فریم آلومینیومی (فلنج دار چدنی)

سایز فریم ۱۶۰-۵۶

الکتروموتورهای سه فاز صنعتی تک دور با فرم آلومینیومی فلنج دار چدنی مدل B14

B14

ILEEHDHGALKFDFRAME
NO. IEC
-۱۸۹۲۰--۱۰.۲۱۲۳۹۵۶
-۲۱۴۲۳--۱۲.۵۱۲۴۱۱۶۳
-۲۴۱۳۰--۱۶۱۸۵۱۴۷۱
-۲۷۶۴۰--۲۱.۵۲۵۶۱۹۸۰
-۳۲۵۵۰۱۹M8۲۷۳۲۸۲۴۹۰L
-۳۶۶۶۰۲۲M10۳۱۴۰۸۲۸۱۰۰L
۲۰۰۳۸۴۶۰۲۲M10۳۱۴۰۸۲۸۱۱۲M
ابعاد به میلیمتر می باشد.

FLANGE SYM.
DIN
FLANGE SYM.
IEC
TSPNMDZADACQFRAME
NO. IEC
C80FT65۲.۵M5۸۰۵۰۶۵۷۶۸۹۱۰۶۵۵.۵۵۶
C90FT75۲.۵M5۹۰۶۰۷۵۷۶۹۵۱۲۳۵۴.۵۶۳
C105FT85۲.۵M6۱۰۵۷۰۸۵۷۶۱۰۴۱۳۸۵۸۷۱
C120FT100۳M6۱۲۰۸۰۱۰۰۹۶۱۱۴۱۵۶۶۸.۵۸۰
C140FT115۳M8۱۴۰۹۵۱۱۵۹۶۱۲۵۱۷۵۷۰.۵۹۰L
C160FT130۳.۵M8۱۶۰۱۱۰۱۳۰۹۶۱۳۳۱۹۴۷۳.۵۱۰۰L
C160FT130۳.۵M8۱۶۰۱۱۰۱۳۰۹۶۱۴۴۲۱۷۷۶.۵۱۱۲M
ابعاد به میلیمتر می باشد.الکتروموتور پایه دار فلنج دار B35 و الکتروموتور پایه دار فلنج دار چدنی B34 بنا به تقاضانقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “الکتروموتور سه فاز تک دور با فریم آلومینیومی روتور قفس سنجابی موتوژن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات تماس :

آدرس : ایران - آذربایجان غربی - ارومیه - خیابان طالقانی - روبروی هتل آریا - ساختمان 184
تلفن : 984432354996+
تلفن : 984432338029+
تلفن : 984432351836+
فکس : 984432377066+
پست الکترونیک : info@abpump-co.ir
وب سایت : abpump-co.ir

موقعیت ما بر روی نقشه