شما اینجا هستید :: \ \ \ الکتروموتور سه فاز صنعتی با فریم چدنی موتوژن

الکتروموتور سه فاز صنعتی با فریم چدنی موتوژن

الکتروموتورهای سه فاز صنعتی تک  دور با فریم چدنی مطابق با استانداردهای IEC ، درجه حفاظت IP55 مناسب برای کار دائم ، روش تهویه IC41 با پروانه خنک کننده و پره های رتور ، کلاس حرارتی F ، فرکانس کار 50HZ و ولتاژ نامی 380V

توضیحات

الکتروموتور سه فاز صنعتی با فریم چدنی

الکتروموتور سه فاز صنعتی با فریم چدنی یکی ازالکتروموتور های القایی با رتور قفس سنجابی موتوژن است شما میتوانید توضیحات بیشتر در رابطه با این الکتروموتورها را از طریق لینک زیر مطالعه نمائید.

الکتروموتور القایی با رتور قفس سنجابی موتوژن


الکتروموتورهای سه فاز صنعتی تک  دور با فریم چدنی مطابق با استانداردهای IEC ، درجه حفاظت IP55 مناسب برای کار دائم ، روش تهویه IC41 با پروانه خنک کننده و پره های رتور ، کلاس حرارتی F ، فرکانس کار ۵۰HZ و ولتاژ نامی ۳۸۰V

وزن برای نوع پایه دار


کیلوگرم
ممان اینرسی


کلیوگرم متر مربع
گشتاور شکست


گشتاور نامی
گشتاور راه اندازی


گشتاور نامی
جریان راه اندازی


جریان نامی
ضریب قدرت


COSφ
راندمان


EFF
گشتاور نامی


N.M
جریان نامی


A
سرعت در بار نامی


RPM
ولتاژ نامی Y


V
ولتاژ نامی ∆


V
قدرت خروجی


HP
قدرت خروجی


KW
اندازه فریمتیپ موتور
۲۸۰.۰۰۲۹۹۸۲.۹۲.۹۶.۸۰.۸۷۸۴۱۰.۰۱۰.۸ ∆
Υ ۶.۲
۲۸۶۰۳۸۰ Υ۲۲۰ ∆۴۳۱۰۰L۱۰۰L2
۳۳۰.۰۰۵۳۲۶۳.۴۲.۶۷.۱۰.۸۶۸۶۱۳.۲۸.۲ ∆
Υ ۴.۷
۲۸۹۵۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۵.۵۴۱۱۲M۱۱۲M2
۶۰۰.۰۱۱۷۱۶۲.۹۲.۴۶.۲۰.۸۶۸۶۱۸.۱۱۱.۳ ∆
Υ ۶.۵
۲۸۹۵۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۷.۵۵.۵۱۳۲M۱۳۲M2A
۶۵۰.۰۱۴۳۶۱۳.۲۲.۸۷.۲۰.۸۵۸۸۲۴.۷۱۵.۲ ∆
Υ ۸.۸
۲۹۰۵۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۱۰۷.۵۱۳۲M۱۳۲M2B
۱۱۵۰.۰۳۵۵۸۸۲.۹۲.۸۷.۵۰.۸۸۹۰۳۵.۷۲۱ ∆
Υ ۱۲.۲
۲۹۴۰۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۱۵۱۱۱۶۰L۱۶۰L2A
۱۲۷۰.۰۴۵۹۲۵۳.۱۲.۲۸.۱۰.۹۱۹۱۴۹.۰۲۷.۵ ∆
Υ ۱۵.۹
۲۹۲۵۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۲۰۱۵۱۶۰L۱۶۰L2B
۱۳۵۰.۰۵۳۱۶۲۲.۵۳.۵۸.۴۰.۸۵۹۱۶۰.۱۳۶.۴ ∆
Υ ۲۱
۲۹۴۰۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۲۵۱۸.۵۱۶۰L۱۶۰L2C
۱۸۲۰.۰۵۹۳۳.۳۲.۴۷.۱۰.۹۲۸۶۷۱.۹۴۲.۳ ∆
Υ ۲۴.۴
۲۹۲۳۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۳۰۲۲۱۸۰L۱۸۰L2
۲۳۴۰.۱۰۸۹۲.۹۲.۵۷.۲۰.۹۲۹۱۹۷.۱۵۴.۴ ∆
Υ ۳۱.۴
۲۹۵۳۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۴۰۳۰۲۰۰L۲۰۰L2A
۲۵۸۰.۱۳۳.۲۲.۶۷.۱۰.۹۳۸۹۱۱۹.۳۶۷.۹ ∆
Υ ۳۹.۲
۲۹۶۲۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۵۰۳۷۲۰۰L۲۰۰L2B
۳۲۰۰.۱۹۸۳۳.۱۱.۷۶.۷۰.۹۱۹۱۱۴۵۸۲.۶ ∆
Υ ۴۷.۷
۲۹۶۵۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۶۰۴۵۲۲۵M۲۲۵M2
۴۲۶۰.۳۲۴۱۳.۳۲.۱۷.۲۰.۹۲۹۳۱۷۶.۷۹۷.۷ ∆
Υ ۵۶.۴
۲۹۷۴۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۷۵۵۵۲۵۰M۲۵۰M2
۵۹۱۰.۵۱۵۴۳.۵۲.۴۶.۵۰.۹۹۲۲۴۱۱۳۷.۶ ∆
Υ ۷۹.۵
۲۹۷۳۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۱۰۰۷۵۲۸۰M۲۸۰M2A
۶۴۰۰.۶۱۷۱۳.۴۲۷.۵۰.۹۲۹۱۲۸۸.۶۱۶۳.۳ ∆
Υ ۹۴.۳
۲۹۷۸۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۱۲۵۹۰۲۸۰M۲۸۰M2B
۷۴۰۱۳.۱۷۶۲.۸۱.۷۶۰.۹۲۹۱۳۵۳.۶۱۹۹.۶ ∆
Υ ۱۱۵.۳
۲۹۶۹۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۱۵۰۱۱۰۳۱۵S۳۱۵S2A
۸۴۰۱۴.۱۶۲.۷۱.۸۷۰.۹۳۹۲۴۲۳.۷۲۳۴.۴ ∆
Υ ۱۳۵.۴
۲۹۷۵۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۱۸۰۱۳۲۳۱۵S۳۱۵S2B
۹۰۰۱۵.۶۰۶۲.۳۱.۸۷۰.۹۳۹۳۵۱۳.۴۲۸۱.۱ ∆
Υ ۱۶۲.۳
۲۹۷۶۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۲۲۰۱۶۰۳۱۵M۳۱۵M2A
۱۰۰۰۱۷.۷۲۷۲.۲۱.۸۶۰.۹۳۹۴۵۹۵.۴۳۲۱.۵ ∆
Υ ۱۸۵.۶
۲۹۶۷۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۲۵۰۱۸۵۳۱۵M۳۱۵M2B
۱۱۲۰۱۸.۹۱۲.۲۱.۹۷.۱۰.۹۳۹۴۶۲۴.۰۳۴۷.۶ ∆
Υ ۲۰۰.۷
۲۹۷۵۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۲۷۰۲۰۰۳۱۵L۳۱۵L2A
۱۲۰۰۲۳.۰۵۳۲.۲۲.۱۷۰.۹۳۹۵۸۰۳.۵۴۳۰∆
Y248.2
۲۹۷۱۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۳۴۰۲۵۰۳۱۵L۳۱۵L2B
RPM 3000 - 2 POLE
درجه حفاظت IP65 بنا به تقاضا
ولتاژ بیشتر از ۳۸۰V بنا به تقاضا

وزن برای نوع پایه دار


کیلوگرم
ممان اینرسی


کلیوگرم متر مربع
گشتاور شکست


گشتاور نامی
گشتاور راه اندازی


گشتاور نامی
جریان راه اندازی


جریان نامی
ضریب قدرت


COSφ
راندمان


EFF
گشتاور نامی


N.M
جریان نامی


A
سرعت در بار نامی


RPM
ولتاژ نامی Y


V
ولتاژ نامی ∆


V
قدرت خروجی


HP
قدرت خروجی


KW
اندازه فریمتیپ موتور
۲۷.۵۰.۰۰۴۶۱۳۲.۵۲.۱۵.۲۰.۸۰۸۱۱۴.۹۰۸.۹ ∆
Υ ۵.۲
۱۴۱۰۳۸۰ Υ۲۲۰ ∆۳.۰۲.۲۱۰۰L۱۰۰L4A
۳۱۰.۰۰۶۲۷۴۲.۷۲.۵۵.۶۰.۷۹۸۳۲۰.۲۵۱۲ ∆
Υ ۷
۱۴۱۵۳۸۰ Υ۲۲۰ ∆۴.۰۳۱۰۰L۱۰۰L4B
۴۲۰.۰۱۱۴۶۷۲.۶۲.۳۶۰.۸۴۸۵۲۶.۹۰۸.۵ ∆
Υ ۵
۱۴۲۰۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۵.۵۴۱۱۲M۱۱۲M4
۷۲۰.۰۲۴۳۸۱۲.۳۲.۱۵.۴۰.۸۳۸۶۳۶.۷۳۱۱.۷ ∆
Υ ۶.۷۶
۱۴۳۰۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۷.۵۵.۵۱۳۲M۱۳۲M4A
۸۰۰.۰۳۱۴۱۷۲.۷۲.۵۶.۷۰.۸۲۸۸۴۹.۵۶۱۵.۸ ∆
Υ ۹.۲
۱۴۴۵۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۱۰۷.۵۱۳۲M۱۳۲M4B
۱۱۵۰.۰۶۲۵۰۲۲.۱۲.۲۶.۰۰.۸۳۸۹۷۲.۱۹۲۲.۶ ∆
Υ ۱۳.۱
۱۴۵۵۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۱۵۱۱۱۶۰L۱۶۰L4A
۱۳۲۰.۰۸۰۴۸۶۲.۳۲.۰۶.۷۰.۸۵۹۰۹۸.۴۵۲۹.۸ ∆
Υ ۱۷.۲
۱۴۵۵۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۲۰۱۵۱۶۰L۱۶۰L4B
۱۸۰۰.۱۰۷۴۲.۹۲.۷۶.۲۰.۸۶۸۸۱۲۱.۱۳۷.۱ ∆
Υ ۲۱.۴
۱۴۵۹۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۲۵۱۸.۵۱۸۰L۱۸۰L4A
۲۰۰۰.۱۲۸۵۳۲.۹۶.۶۰.۸۷۹۰۱۴۳.۷۴۲.۷ ∆
Υ ۲۴.۶
۱۴۶۳۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۳۰۲۲۱۸۰L۱۸۰L4B
۲۵۵۰.۲۰۶۹۳۲.۷۶.۹۰.۸۷۹۱۱۹۴.۸۵۷.۶ ∆
Υ ۳۳.۲
۱۴۷۱۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۴۰۳۰۲۰۰L۲۰۰L4
۳۳۷۰.۳۵۲۶۲.۷۳.۱۶.۶۰.۸۹۹۰۲۴۰.۸۷۰.۲ ∆
Υ ۴۰.۵
۱۴۶۸۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۵۰۳۷۲۲۵M۲۲۵M4A
۳۶۰۰.۴۱۹۵۲.۵۲.۹۶.۶۰.۹۱۹۱۲۹۳.۷۸۲.۵ ∆
Υ ۴۷.۷
۱۴۶۴۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۶۰۴۵۲۲۵M۲۲۵M4B
۴۵۲۰.۶۰۴۵۲.۸۲.۵۶.۷۰.۸۹۹۲۳۵۵.۵۱۰۲.۱ ∆
Υ ۵۹
۱۴۷۸۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۷۵۵۵۲۵۰M۲۵۰M4
۶۲۲۰.۹۴۲.۲۱.۸۷۰.۸۹۹۲۴۸۴.۲۱۳۹.۲ ∆
Υ ۸۰.۳۵
۱۴۸۰۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۱۰۰۷۵۲۸۰M۲۸۰M4A
۶۸۷۱.۱۴۹۹۲.۸۳.۲۷.۸۰.۹۹۲۵۸۱۱۶۵.۲ ∆
Υ ۹۵.۳۵
۱۴۸۰۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۱۲۵۹۰۲۸۰M۲۸۰M4B
۸۳۰۱۸.۸۲۷۲.۵۱.۷۵.۸۰.۸۹۹۳۷۰۵.۹۳۲۰۲ ∆
Υ ۱۱۶.۶
۱۴۸۸۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۱۵۰۱۱۰۳۱۵S۳۱۵S4A
۹۳۰۲۲.۱۹۵۲.۴۲۷۰.۹۹۲۸۴۵.۹۸۲۴۲.۲ ∆
Υ ۱۳۹.۸
۱۴۹۰۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۱۸۰۱۳۲۳۱۵S۳۱۵S4B
۱۰۳۰۲۶.۲۳۶۲.۱۲۶.۳۰.۸۹۹۴۱۰۲۵.۴۳۲۹۰.۶ ∆
Υ ۱۶۷.۸
۱۴۹۰۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۲۲۰۱۶۰۳۱۵S۳۱۵S4C
۱۱۰۰۳۰.۳۴۹۲.۱۲.۲۶.۸۰.۸۹۹۵۱۱۸۵.۶۵۳۳۲.۵ ∆
Υ ۱۹۲
۱۴۹۰۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۲۵۰۱۸۵۳۱۵M۳۱۵M4
۱۱۵۰۳۳.۰۴۴۲.۲۲.۱۶.۵۰.۹۹۵۱۲۸۳.۵۱۳۳۵.۴ ∆
Υ ۲۰۵.۲
۱۴۸۸۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۲۷۰۲۰۰۳۱۵L۳۱۵L4A
۱۲۰۰۴۰.۵۹۴۲۲.۲۶.۸۰.۹۹۵۱۶۰۴.۳۸۴۴۴.۳ ∆
Υ ۲۵۶.۵
۱۴۸۸۳۴۰۲۵۰۳۱۵L۳۱۵L4B
۱۴۲۰۵۳۲.۳۱.۹۶.۵۰.۹۲۹۴۱۶۰۶.۵۴۴۳۹.۲ ∆
Υ ۲۵۳.۶
۱۴۸۶۳۴۰۲۵۰۳۵۵S۳۵۵S4A
۱۷۶۵۷۳۲.۷۱.۹۷۰.۹۱۹۵۲۰۱۸.۸۱۵۵۳.۶ ∆
Υ ۳۱۹.۶
۱۴۹۰۴۳۰۳۱۵۳۵۵S۳۵۵S4B
۱۹۰۰۸۵۲.۷۲۷.۳۰.۹۱۹۵۲۲۷۹.۷۶۶۲۳.۹ ∆
Υ ۳۶۰.۲
۱۴۸۷۴۸۵۳۵۵۳۵۵L۳۵۵L4A
۲۰۶۰۹۲.۴۶۲۲.۷۱.۹۷۰.۹۱۹۵۲۵۶۳.۵۷۷۰۳ ∆
Υ ۴۰۶
۱۴۹۰۵۴۴۴۰۰۳۵۵L۳۵۵L4B
RPM 1500 - 4 POLE
درجه حفاظت IP65 بنا به تقاضا
ولتاژ بیشتر از ۳۸۰V بنا به تقاضا

وزن برای نوع پایه دار


کیلوگرم
ممان اینرسی


کلیوگرم متر مربع
گشتاور شکست


گشتاور نامی
گشتاور راه اندازی


گشتاور نامی
جریان راه اندازی


جریان نامی
ضریب قدرت


COSφ
راندمان


EFF
گشتاور نامی


N.M
جریان نامی


A
سرعت در بار نامی


RPM
ولتاژ نامی Y


V
ولتاژ نامی ∆


V
قدرت خروجی


HP
قدرت خروجی


KW
اندازه فریمتیپ موتور
۲۵۰.۰۰۹۶۱۶۲.۲۲.۱۴.۳۰.۷۱۷۴۱۵.۴۰۷.۵ ∆
Υ ۴.۳
۹۳۰۳۸۰ Υ۲۲۰ ∆۲.۰۱.۵۱۰۰L۱۰۰L6
۴۲۰.۰۱۷۵۵۳۲.۵۲.۳۴.۵۰.۷۲۷۷۲۲.۲۳۱۰.۴ ∆
Υ ۶
۹۴۵۳۸۰ Υ۲۲۰ ∆۳۲.۲۱۱۲M۱۱۲M6
۷۲۰.۰۳۰۸۹۱۲.۷۲.۱۵.۳۰.۷۶۸۳۲۹.۸۴۷.۲ ∆
Υ ۴.۲
۹۶۰۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۴.۰۳۱۳۲M۱۳۲M6A
۷۳۰.۰۳۶۲۴۴۲.۲۱.۷۵.۲۰.۸۲۸۱۴۰.۴۲۹.۲ ∆
Υ ۵.۳
۹۴۵۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۵.۵۴۱۳۲M۱۳۲M6B
۷۸۰.۰۴۲۲۶۷۲.۴۱.۸۵.۷۰.۷۹۸۲۵۵.۲۹۱۲.۹ ∆
Υ ۷.۴
۹۵۰۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۷.۵۵.۵۱۳۲M۱۳۲M6C
۱۱۹۰.۰۹۱۱۵۶۳.۱۲.۱۶.۳۰.۸۰۸۶۷۴.۲۲۱۶.۶ ∆
Υ ۹.۶
۹۶۵۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۱۰۷.۵۱۶۰L۱۶۰L6A
۱۴۱۰.۱۲۰۸۰۳۳.۰۲.۱۶.۱۰.۷۶۸۵۱۰۸.۸۵۲۵.۹ ∆
Υ ۱۴.۹
۹۶۵۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۱۵۱۱۱۶۰L۱۶۰L6B
۱۹۸۰.۱۶۳۶۳.۴۲.۳۶.۸۰.۸۶۹۰۱۴۸.۲۲۹.۴ ∆
Υ ۱۷
۹۶۷۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۲۰۱۵۱۸۰L۱۸۰L6
۲۷۲۰.۲۲۹۱۳.۴۲۶۰.۸۴۸۸۱۸۱.۸۳۸ ∆
Υ ۲۲
۹۷۲۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۲۵۱۸.۵۲۰۰L۲۰۰L6A
۲۷۷۰.۲۷۲۵۳.۶۲۶.۲۰.۸۶۸۸۲۱۶.۷۴۴.۲ ∆
Υ ۲۵.۵
۹۷۰۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۳۰۲۲۲۰۰L۲۰۰L6B
۳۶۵۰.۶۵۹۲۲.۱۲۵.۴۰.۸۳۹۲۲۹۲.۵۵۹.۷ ∆
Υ ۳۴.۵
۹۸۰۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۴۰۳۰۲۲۵M۲۲۵M6
۴۴۸۰.۹۰۰۸۲.۵۲.۸۶.۵۰.۸۴۹۰۳۶۰.۷۷۴.۴ ∆
Υ ۴۳
۹۸۰۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۵۰۳۷۲۵۰M۲۵۰M6
۶۳۲۱.۳۷۷۲.۴۳۵.۴۰.۸۳۹۳۴۳۵.۲۸۸.۶ ∆
Υ ۵۱.۲
۹۸۸۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۶۰۴۵۲۸۰M۲۸۰M6A
۶۵۲۱.۶۳۰۳۲.۵۳.۴۶.۵۰.۸۱۹۲۵۳۰.۸۱۱۲.۱ ∆
Υ ۶۴.۷
۹۹۰۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۷۵۵۵۲۸۰M۲۸۰M6B
۸۵۰۲۲.۶۲۲.۹۱۵.۹۰.۸۸۹۲۷۳۱.۵۶۱۴۰.۷ ∆
Υ ۸۱.۳
۹۷۹۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۱۰۰۷۵۳۱۵S۳۱۵S6A
۹۰۰۲۶.۷۰۷۳.۳۱.۱۶.۷۰.۸۷۹۳۸۷۶.۰۸۱۶۹ ∆
Υ ۹۷.۶
۹۸۱۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۱۲۵۹۰۳۱۵S۳۱۵S6B
۹۷۰۳۲.۱۵۵۲.۹۱۶۰.۸۹۹۳۱۰۷۲.۹۵۲۰۲ ∆
Υ ۱۱۶.۶
۹۷۹۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۱۵۰۱۱۰۳۱۵S۳۱۵S6C
۱۰۵۰۳۷.۶۰۴۲.۹۱۵.۸۰.۸۹۹۳۱۲۸۶.۲۳۲۴۲.۳ ∆
Υ ۱۴۰
۹۸۰۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۱۸۰۱۳۲۳۱۵M۳۱۵M6
۱۱۲۰۴۵.۰۸۲۲.۹۱۵.۹۰.۸۹۹۴۱۵۵۹.۰۷۲۹۰.۶ ∆
Υ ۱۶۷.۷
۹۸۰۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۲۲۰۱۶۰۳۱۵L۳۱۵L6
۱۳۰۰۵۷.۱۱.۸۱.۴۵.۲۰.۸۶۹۴۱۵۴۶.۴۴۳۰۰.۷ ∆
Υ ۱۷۳.۶
۹۸۸۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۲۲۰۱۶۰۳۵۵S۳۵۵S6A
۱۳۸۰۶۴.۹۸۵۲۱.۸۵.۵۰.۸۳۹۳۱۷۹۱.۷۰۳۶۴ ∆
Υ ۲۱۰
۹۸۶۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۲۵۰۱۸۵۳۵۵S۳۵۵S6B
۱۴۵۰۷۰.۸۹۲۱.۵۵.۴۰.۸۵۹۵۱۹۲۹.۱۵۳۷۶ ∆
Υ ۲۱۷
۹۹۰۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۲۷۰۲۰۰۳۵۵S۳۵۵S6C
۱۷۰۰۸۸.۶۱۱.۶۱.۳۴.۴۰.۸۴۹۳۲۴۲۶.۱۴۴۸۶ ∆
Υ ۲۸۰.۷
۹۸۴۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۳۴۰۲۵۰۳۵۵S۳۵۵S6D
۱۹۱۰۱۰۳.۸۱۱.۷۱.۵۴.۹۰.۸۴۹۳۳۰۵۳.۸۴۶۱۳ ∆
Υ ۳۵۴
۹۸۵۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۴۳۰۳۱۵۳۵۵L۳۵۵L6
RPM 1000 - 6 POLE
درجه حفاظت IP65 بنا به تقاضا
ولتاژ بیشتر از ۳۸۰V بنا به تقاضا

وزن برای نوع پایه دار


کیلوگرم
ممان اینرسی


کلیوگرم متر مربع
گشتاور شکست


گشتاور نامی
گشتاور راه اندازی


گشتاور نامی
جریان راه اندازی


جریان نامی
ضریب قدرت


COSφ
راندمان


EFF
گشتاور نامی


N.M
جریان نامی


A
سرعت در بار نامی


RPM
ولتاژ نامی Y


V
ولتاژ نامی ∆


V
قدرت خروجی


HP
قدرت خروجی


KW
اندازه فریمتیپ موتور
۲۵.۵۰.۰۰۷۴۸۱۲.۶۱.۹۴.۵۰.۵۸۶۳۱۰.۳۰۵.۴ ∆
Υ ۳.۱
۶۹۵۳۸۰ Υ۲۲۰ ∆۱.۰۰.۷۵۱۰۰L۱۰۰L8A
۳۰۰.۰۰۹۶۱۶۱.۴۱.۳۲.۶۰.۷۲۶۵۱۶.۲۹۶.۲ ∆
Υ ۳.۶
۶۴۵۳۸۰ Υ۲۲۰ ∆۱.۵۱.۱۱۰۰L۱۰۰L8B
۴۳.۵۰.۰۱۷۵۵۳۲.۱۱.۸۳.۳۰.۶۱۶۹۲۰.۶۱۹.۴ ∆
Υ ۵.۴
۶۹۵۳۸۰ Υ۲۲۰ ∆۲.۰۱.۵۱۱۲M۱۱۲M8
۵۵۰.۰۲۸۹۷۸۲.۱۱.۸۳.۹۰.۷۴۷۵۳۰.۴۵۱۰.۴ ∆
Υ ۶
۶۹۰۳۸۰ Υ۲۲۰ ∆۳.۰۲.۲۱۳۲M۱۳۲M8A
۶۶۰.۰۳۷۷۸۲۲.۵۲.۲۴.۳۰.۷۱۷۸۴۰.۹۳۱۴.۳ ∆
Υ ۸.۲
۷۰۰۳۸۰ Υ۲۲۰ ∆۴.۰۳۱۳۲M۱۳۲M8B
۹۹۰.۰۷۷۳۹۳۲.۰۱.۳۴.۱۰.۷۶۸۰۵۳.۴۲۱۰ ∆
Υ ۵.۷
۷۱۵۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۵.۵۴۱۶۰L۱۶۰L8A
۱۱۷۰.۰۹۹۱۸۷۱.۹۱.۳۳.۸۰.۷۴۸۳۷۳.۹۷۱۳.۶ ∆
Υ ۷.۸
۷۱۰۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۷.۵۵.۵۱۶۰L۱۶۰L8B
۱۴۴۰.۱۳۱۸۷۸۲.۰۱.۳۴.۵۰.۷۶۸۲۱۰۰.۱۷۱۸.۳ ∆
Υ ۱۰.۶
۷۱۵۶۶۰ Υ۳۸۰ ∆۱۰۷.۵۱۶۰L۱۶۰L8C
RPM 750 - 8 POLE
درجه حفاظت IP65 بنا به تقاضا
ولتاژ بیشتر از ۳۸۰V بنا به تقاضا


مشخصات ابعادی الکتروموتورهای سه فاز صنعتی با فریم چدنی (پایه دار)

الکتروموتور سه فازه صنعتی با فریم چدنی

ACZQIXLEEHDHGAFDFRAME
NO. IEC
۱۹۷۱۰۹۶۷۱۹۷Pg16۳۶۷۶۰۲۲M10۳۱۸۲۸۱۰۰L
۲۲۰.۵۱۰۹۷۰۲۰۰Pg16۳۸۷۶۰۲۲M10۳۱۸۲۸۱۱۲L
۲۵۶.۵۱۳۹۸۴۲۵۸Pg21۴۸۷.۵۸۰۲۸M12۴۱۱۰۳۸۱۳۲M
۳۰۳۱۷۰۱۱۰.۵۳۴۵Pg29۶۲۹۱۱۰۳۶M16۴۵۱۲۴۲۱۶۰L

HDHCBBAKKBABAAALKHAFRAME
NO. IEC
۲۶۷.۵۱۰۰۶۳۱۴۰۴۰.۵۱۲۱۷۲۰۰۱۶۰۴۷۴۰۱۴۱۰۰L
۲۹۱.۵۱۱۲۷۰۱۴۰۴۰.۵۱۲۱۷۲۳۵۱۹۰۶۱۴۰۱۵۱۱۲L
۳۳۷.۵۱۳۲۸۹۱۷۸۴۸.۵۱۲۱۷۲۶۰۲۱۶۶۲۵۶۱۵۱۳۲M
۳۹۱۱۶۰۱۰۸۲۵۴۵۶۱۴۲۱۳۲۰۲۵۴۷۴۸۰۲۰۱۶۰L
ابعاد به میلیمتر می باشد.


مشخصات ابعادی الکتروموتورهای سه فاز صنعتی با فریم چدنی ( پایه دار – فلنج دار )

مشخصات ابعادی الکتروموتورهای سه فاز صنعتی با فریم چدنی ( پایه دار - فلنج دار )

QIXLEEHDHGAFDFRAME
NO. IEC
۶۷۱۹۷Pg16۳۶۷۶۰۲۲M10۳۱۸۲۸۱۰۰L
۷۰۲۰۰Pg16۳۸۶۶۰۲۲M10۳۱۸۲۸۱۱۲M
۸۴۲۵۸Pg21۴۸۷.۵۸۰۲۸M12۴۱۱۰۳۸۱۳۲M
۱۱۰.۵۳۴۵Pg29۶۲۹۱۱۰۳۶M16۴۵۱۲۴۲۱۶۰L

SMg1TLANPLKACZFRAME
NO. IEC
۱۴۲۱۵۲۹۲.۵۴۱۲۱۸۰۲۵۰۴۰۱۹۷۱۰۹۱۰۰L
۱۴۲۱۵۳۰۴.۵۴۱۲۱۸۰۲۵۰۴۰۲۲۰.۵۱۰۹۱۱۲M
۱۳۲۶۵۳۵۵.۵۴۱۲۲۳۰۳۰۰۵۶۲۵۶.۵۱۳۹۱۳۲M
۱۷۳۰۰۴۰۵۵۱۳۲۵۰۳۵۰۸۰۳۰۳۱۷۰۱۶۰L
ابعاد به میلیمتر می باشد.


مشخصات ابعادی الکتروموتورهای سه فاز صنعتی با فریم چدنی ( پایه دار )

مشخصات ابعادی الکتروموتورهای سه فاز صنعتی با فریم چدنی ( پایه دار ) سایز فریم 180-280

LKHAACZQIXLEEHDHGAFDFRAME
NO. IEC
۹۵۲۸۳۴۸۱۷۰۱۴۶۳۶۹Pg29۷۰۰۱۱۰۳۶M12۵۱.۵۱۴۴۸۱۸۰L
۱۰۰۲۵۳۸۵۱۷۰۱۵۷۳۹۴Pg29۷۴۵۱۱۰۳۶M12۵۹۱۶۵۵۲۰۰L
۱۰۰۲۹۴۳۳۲۰۳۱۷۴.۵۴۱۰Pg29۷۷۵۱۱۰۴۸M16۵۹۱۶۵۵۲۲۵M2
۱۳۰۲۹۴۳۳۲۰۳۱۷۴.۵۴۴۰Pg29۸۰۵۱۴۰۴۸M16۶۴۱۸۶۰۲۲۵M4-8
۱۳۰۳۳۴۸۰۲۶۴۲۱۴.۵۴۹۳Pg36۸۹۰۱۴۰۴۸M16۶۴۱۸۶۰۲۵۰M2
۱۳۰۳۳۴۸۰۲۶۴۲۱۴.۵۴۹۳Pg36۸۹۰۱۴۰۴۸M16۶۹۱۸۶۵۲۵۰M4-8
۱۲۵۳۶۵۳۶۳۴۰۲۲۰.۵۵۳۹.۵Pg42۱۰۲۱۱۴۰۵۵M20۶۹۱۸۶۵۲۸۰M2
۱۲۵۳۶۵۳۶۳۴۰۲۲۰.۵۵۳۹.۵Pg42۱۰۲۱۱۴۰۵۵M20۷۹.۵۲۰۷۵۲۸۰M4-8

HDHCBBAKKBABAAAFRAME
NO. IEC
۴۴۹۱۸۰۱۲۱۲۷۹۶۳۱۴۲۳۳۶۰۲۷۹۷۹۱۸۰L
۴۶۹۲۰۰۱۳۳۳۰۵۸۳.۵۱۸۳۳۳۹۶۳۲۰۸۷۲۰۰L
۵۲۲.۵۲۲۵۱۴۹۳۱۱۸۴۱۸۳۳۴۳۶۳۵۶۹۶.۵۲۲۵M2
۵۲۲.۵۲۲۵۱۴۹۳۱۱۸۴۱۸۳۳۴۳۶۳۵۶۹۶.۵۲۲۵M4-8
۵۸۸۲۵۰۱۶۸۳۴۹۹۶.۵۲۲۴۰۴۸۶۴۰۶۱۰۷۲۵۰M2
۵۸۸۲۵۰۱۶۸۳۴۹۹۶.۵۲۲۴۰۴۸۶۴۰۶۱۰۷۲۵۰M4-8
۶۴۹.۵۲۸۰۱۹۰۴۱۹۱۰۸.۵۲۲۴۰۵۳۶۴۵۷۱۱۹۲۸۰M2
۶۴۹.۵۲۸۰۱۹۰۴۱۹۱۰۸.۵۲۲۴۰۵۳۶۴۵۷۱۱۹۲۸۰M4-8
ابعاد به میلیمتر می باشد.


مشخصات ابعادی الکتروموتورهای سه فاز صنعتی با فریم چدنی ( پایه دار – فلنج دار )

مشخصات ابعادی الکتروموتورهای سه فاز صنعتی با فریم چدنی ( پایه دار - فلنج دار ) سیز فریم 180-280

LKACZQIXLEEHDHGAFDFRAME
NO. IEC
۹۵۳۴۸۱۷۰۱۴۶۳۶۹Pg29۷۰۰۱۱۰۳۶M12۵۱.۵۱۴۴۸۱۸۰L
۱۰۰۳۸۵۱۷۰۱۵۷۳۹۴Pg29۷۴۵۱۱۰۳۶M12۵۹۱۶۵۵۲۰۰L
۱۰۰۴۳۳۲۰۳۱۷۴.۵۴۱۰Pg29۷۷۵۱۱۰۴۸M16۵۹۱۶۵۵۲۲۵M2
۱۳۰۴۳۳۲۰۳۱۷۴.۵۴۴۰Pg29۸۰۵۱۴۰۴۸M16۶۴۱۸۶۰۲۲۵M4-8
۱۳۰۴۸۰۲۶۴۲۱۴.۵۴۹۳Pg36۸۹۰۱۴۰۴۸M16۶۴۱۸۶۰۲۵۰M2
۱۳۰۴۸۰۲۶۴۲۱۴.۵۴۹۳Pg36۸۹۰۱۴۰۴۸M16۶۹۱۸۶۵۲۵۰M4-8
۱۲۵۵۳۶۳۴۰۲۲۰.۵۵۳۹.۵Pg42۱۰۲۱۱۴۰۵۵M20۶۹۱۸۶۵۲۸۰M2
۱۲۵۵۳۶۳۴۰۲۲۰.۵۵۳۹.۵Pg42۱۰۲۱۱۴۰۵۵M20۷۹.۵۲۰۷۵۲۸۰M4-8

SMg1TLANPFRAME
NO. IEC
۱۷۳۰۰۴۳۵۵۱۳۲۵۰۳۵۰۱۸۰L
۱۷۳۵۰۴۶۹۵۱۵۳۰۰۴۰۰۲۰۰L
۱۷۴۰۰۵۱۶۵۱۶۳۵۰۴۵۰۲۲۵M2
۱۷۴۰۰۵۱۶۵۱۶۳۵۰۴۵۰۲۲۵M4-8
۱۷۵۰۰۶۰۷۵۱۸۴۵۰۵۵۰۲۵۰M2
۱۷۵۰۰۶۰۷۵۱۸۴۵۰۵۵۰۲۵۰M4-8
۱۷۵۰۰۶۳۸۵۱۸۴۵۰۵۵۰۲۸۰M2
۱۷۵۰۰۶۳۸۵۱۸۴۵۰۵۵۰۲۸۰M4-8
ابعاد به میلیمتر می باشد.


مشخصات ابعادی الکتروموتورهای سه فاز صنعتی با فریم چدنی ( پایه دار )

مشخصات ابعادی الکتروموتورهای سه فاز صنعتی با فریم چدنی ( پایه دار )

X,xLDHxEHLKKBHAAAHDHKQIGAFEDCBABZACABS/rowspanTYPE
۶xPg21
Pg13.5
۱۰۸۲M20x53۱۱۰۲۸۵۰۱۲۶.۶۷۸۵۳۱۵۲۸۲۶۹.۵۵۸۹۶۹۱۸۱۴۰۶۵۲۱۶۱۰۰۴۰۶۴۷۰۶۱۱۶۲۰۵۰۸۳۱۵/۲-۲۱۰۳۱۵S2A
۶xPg21
Pg13.5
۱۰۸۲M20x53۱۱۰۲۸۵۰۱۲۶.۶۷۸۵۳۱۵۲۸۲۶۹.۵۵۸۹۶۹۱۸۱۴۰۶۵۲۱۶۱۰۰۴۰۶۴۷۰۶۱۱۶۲۰۵۰۸۳۱۵/۲-۲۵۰۳۱۵S2B
۶xPg21
Pg13.5
۱۱۳۱M20x53۱۱۰۲۸۵۰۱۲۶.۶۷۸۵۳۱۵۲۸۲۶۹.۵۵۸۹۶۹۱۸۱۴۰۶۵۲۱۶۱۰۰۴۵۷۴۷۰۶۱۱۶۲۰۵۰۸۳۱۵/۲-۳۱۰۳۱۵M2A
۶xPg21
Pg13.5
۱۱۳۱M20x53۱۱۰۲۸۵۰۱۲۶.۶۷۸۵۳۱۵۲۸۲۶۹.۵۵۸۹۶۹۱۸۱۴۰۶۵۲۱۶۱۰۰۴۵۷۴۷۰۶۱۱۶۲۰۵۰۸۳۱۵/۲-۳۲۰۳۱۵M2B
۶xPg21
Pg13.5
۱۲۲۲M20x53۱۱۰۲۸۵۰۱۲۶.۶۷۸۵۳۱۵۲۸۲۶۹.۵۵۸۹۶۹۱۸۱۴۰۶۵۲۱۶۱۰۰۵۰۸۴۷۰۶۱۱۶۲۰۵۰۸۳۱۵/۲-۳۶۰۳۱۵L2A
۶xPg21
Pg13.5
۱۲۲۲M20x53۱۱۰۲۸۵۰۱۲۶.۶۷۸۵۳۱۵۲۸۲۶۹.۵۵۸۹۶۹۱۸۱۴۰۶۵۲۱۶۱۰۰۵۰۸۴۷۰۶۱۱۶۲۰۵۰۸۳۱۵/۲-۴۴۰۳۱۵L2B
۶xPg21
Pg13.5
۱۰۸۲M20x53۱۴۰۲۸۵۰۱۲۶.۶۷۸۵۳۱۵۲۸۲۷۵.۵۵۸۹۸۵۲۲۱۷۰۸۰۲۱۶۱۰۰۴۰۶۴۷۰۶۱۱۶۲۰۵۰۸۳۱۵/۴-۲۵۰۳۱۵S4A
۶xPg21
Pg13.5
۱۰۸۲M20x53۱۴۰۲۸۵۰۱۲۶.۶۷۸۵۳۱۵۲۸۲۷۵.۵۵۸۹۸۵۲۲۱۷۰۸۰۲۱۶۱۰۰۴۰۶۴۷۰۶۱۱۶۲۰۵۰۸۳۱۵/۴-۳۰۰۳۱۵S4B
۶xPg21
Pg13.5
۱۰۸۲M20x53۱۴۰۲۸۵۰۱۲۶.۶۷۸۵۳۱۵۲۸۲۷۵.۵۵۸۹۸۵۲۲۱۷۰۸۰۲۱۶۱۰۰۴۰۶۴۷۰۶۱۱۶۲۰۵۰۸۳۱۵/۴-۳۶۰۳۱۵S4C
۶xPg21
Pg13.5
۱۱۳۱M20x53۱۴۰۲۸۵۰۱۲۶.۶۷۸۵۳۱۵۲۸۲۷۵.۵۵۸۹۸۵۲۲۱۷۰۸۰۲۱۶۱۰۰۴۵۷۴۷۰۶۱۱۶۲۰۵۰۸۳۱۵/۴-۴۲۰۳۱۵M4
۶xPg21
Pg13.5
۱۲۲۲M20x53۱۴۰۲۸۵۰۱۲۶.۶۷۸۵۳۱۵۲۸۲۷۵.۵۵۸۹۸۵۲۲۱۷۰۸۰۲۱۶۱۰۰۵۰۸۴۷۰۶۱۱۶۲۰۵۰۸۳۱۵/۴-۴۶۰۳۱۵L4A
۶xPg21
Pg13.5
۱۲۲۲M20x53۱۴۰۲۸۵۰۱۲۶.۶۷۸۵۳۱۵۲۸۲۷۵.۵۵۸۹۸۵۲۲۱۷۰۸۰۲۱۶۱۰۰۵۰۸۴۷۰۶۱۱۶۲۰۵۰۸۳۱۵/۴-۵۷۰۳۱۵L4B
۶xPg21
Pg13.5
۱۰۸۲M20x53۱۴۰۲۸۵۰۱۲۶.۶۷۹۵۳۱۵۲۸۲۷۵.۵۵۸۹۸۵۲۲۱۷۰۸۰۲۱۶۱۰۰۴۰۶۴۷۰۶۱۱۶۲۰۵۰۸۳۱۵/۶-۲۲۵۳۱۵S6A
۶xPg21
Pg13.5
۱۰۸۲M20x53۱۴۰۲۸۵۰۱۲۶.۶۷۹۵۳۱۵۲۸۲۷۵.۵۵۸۹۸۵۲۲۱۷۰۸۰۲۱۶۱۰۰۴۰۶۴۷۰۶۱۱۶۲۰۵۰۸۳۱۵/۶-۲۷۰۳۱۵S6B
۶xPg21
Pg13.5
۱۰۸۲M20x53۱۴۰۲۸۵۰۱۲۶.۶۷۹۵۳۱۵۲۸۲۷۵.۵۵۸۹۸۵۲۲۱۷۰۸۰۲۱۶۱۰۰۴۰۶۴۷۰۶۱۱۶۲۰۵۰۸۳۱۵/۶-۳۱۰۳۱۵S6C
۶xPg21
Pg13.5
۱۰۳۱M20x53۱۴۰۲۸۵۰۱۲۶.۶۷۹۵۳۱۵۲۸۲۷۵.۵۵۸۹۸۵۲۲۱۷۰۸۰۲۱۶۱۰۰۴۵۷۴۷۰۶۱۱۶۲۰۵۰۸۳۱۵/۶-۳۶۰۳۱۵M6
۶xPg21
Pg13.5
۱۰۲۲M20x53۱۴۰۲۸۵۰۱۲۶.۶۷۹۵۳۱۵۲۸۲۷۵.۵۵۸۹۸۵۲۲۱۷۰۸۰۲۱۶۱۰۰۵۰۸۴۷۰۶۱۱۶۲۰۵۰۸۳۱۵/۶-۴۴۰۳۱۵L6
۶xPg29
Pg13.5
۱۰۳۵M24x63۱۸۰۳۳۴۸۱۴۰.۲۹۱۰۳۵۵۳۳۳۲۰.۵۷۶۸۱۰۶۲۸۲۱۰۱۰۰۲۵۵۱۷۰۵۰۰۴۷۰۶۹۰۷۱۸۶۱۰۳۵۵/۴-۳۵۰۳۵۵S4A
۶xPg29
Pg13.5
۱۰۳۵M24x63۱۸۰۳۳۴۸۱۴۰.۲۹۱۰۳۵۵۳۳۳۲۰.۵۷۶۸۱۰۶۲۸۲۱۰۱۰۰۲۵۵۱۷۰۵۰۰۴۷۰۶۹۰۷۱۸۶۱۰۳۵۵/۴-۴۸۰۳۵۵S4A
۶xPg29
Pg13.5
۱۴۳۵M24x63۱۸۰۳۳۴۸۱۴۰.۲۹۱۰۳۵۵۳۳۳۲۰.۵۷۶۸۱۰۶۲۸۲۱۰۱۰۰۲۵۵۱۷۰۶۳۰۴۷۰۶۹۰۷۱۸۶۱۰۳۵۵/۴-۵۶۰۳۵۵L4A
۶xPg29
Pg13.5
۱۴۳۵M24x63۱۸۰۳۳۴۸۱۴۰.۲۹۱۰۳۵۵۳۳۳۲۰.۵۷۶۸۱۰۶۲۸۲۱۰۱۰۰۲۵۵۱۷۰۶۳۰۴۷۰۶۹۰۷۱۸۶۱۰۳۵۵/۴-۶۵۰۳۵۵L4B
۶xPg29
Pg13.5
۱۳۰۵M24x63۱۸۰۳۳۴۸۱۴۰.۲۹۱۰۳۵۵۳۳۳۲۰.۵۷۶۸۱۰۶۲۸۲۱۰۱۰۰۲۵۵۱۷۰۵۰۰۴۷۰۶۹۰۷۱۸۶۱۰۳۵۵/۶-۲۹۰۳۵۵S6A
۶xPg29
Pg13.5
۱۳۰۵M24x63۱۸۰۳۳۴۸۱۴۰.۲۹۱۰۳۵۵۳۳۳۲۰.۵۷۶۸۱۰۶۲۸۲۱۰۱۰۰۲۵۵۱۷۰۵۰۰۴۷۰۶۹۰۷۱۸۶۱۰۳۵۵/۶-۳۳۰۳۵۵S6B
۶xPg29
Pg13.5
۱۳۰۵M24x63۱۸۰۳۳۴۸۱۴۰.۲۹۱۰۳۵۵۳۳۳۲۰.۵۷۶۸۱۰۶۲۸۲۱۰۱۰۰۲۵۵۱۷۰۵۰۰۴۷۰۶۹۰۷۱۸۶۱۰۳۵۵/۶-۳۶۰۳۵۵S6C
۶xPg29
Pg13.5
۱۳۰۵M24x63۱۸۰۳۳۴۸۱۴۰.۲۹۱۰۳۵۵۳۳۳۲۰.۵۷۶۸۱۰۶۲۸۲۱۰۱۰۰۲۵۵۱۷۰۵۰۰۴۷۰۶۹۰۷۱۸۶۱۰۳۵۵/۶-۴۵۰۳۵۵S6D
۶xPg29
Pg13.5
۱۴۳۵M24x63۱۸۰۳۳۴۸۱۴۰.۲۹۱۰۳۵۵۳۳۳۲۰.۵۷۶۸۱۰۶۲۸۲۱۰۱۰۰۲۵۵۱۷۰۶۳۰۴۷۰۶۹۰۷۱۸۶۱۰۳۵۵/۶-۶۲۰۳۵۵L6


مشخصات ابعادی الکتروموتورهای سه فاز صنعتی با فریم چدنی ( پایه دار – فلنج دار )

مشخصات ابعادی الکتروموتورهای سه فاز صنعتی با فریم چدنی ( پایه دار - فلنج دار )

X,xLDHxEHLKKBHAAAHDHKQIGAFEDCBABZACABS/rowspanTYPE
۶xPg21
Pg13.5
۱۰۸۲M20x53۱۱۰۲۸۵۰۱۲۶.۶۷۸۵۳۱۵۲۸۲۶۹.۵۵۸۹۶۹۱۸۱۴۰۶۵۲۱۶۱۰۰۴۰۶۴۷۰۶۱۱۶۲۰۵۰۸۳۱۵/۲-۲۱۰۳۱۵S2A
۶xPg21
Pg13.5
۱۰۸۲M20x53۱۱۰۲۸۵۰۱۲۶.۶۷۸۵۳۱۵۲۸۲۶۹.۵۵۸۹۶۹۱۸۱۴۰۶۵۲۱۶۱۰۰۴۰۶۴۷۰۶۱۱۶۲۰۵۰۸۳۱۵/۲-۲۵۰۳۱۵S2B
۶xPg21
Pg13.5
۱۱۳۱M20x53۱۱۰۲۸۵۰۱۲۶.۶۷۸۵۳۱۵۲۸۲۶۹.۵۵۸۹۶۹۱۸۱۴۰۶۵۲۱۶۱۰۰۴۵۷۴۷۰۶۱۱۶۲۰۵۰۸۳۱۵/۲-۳۱۰۳۱۵M2A
۶xPg21
Pg13.5
۱۱۳۱M20x53۱۱۰۲۸۵۰۱۲۶.۶۷۸۵۳۱۵۲۸۲۶۹.۵۵۸۹۶۹۱۸۱۴۰۶۵۲۱۶۱۰۰۴۵۷۴۷۰۶۱۱۶۲۰۵۰۸۳۱۵/۲-۳۲۰۳۱۵M2B
۶xPg21
Pg13.5
۱۲۲۲M20x53۱۱۰۲۸۵۰۱۲۶.۶۷۸۵۳۱۵۲۸۲۶۹.۵۵۸۹۶۹۱۸۱۴۰۶۵۲۱۶۱۰۰۵۰۸۴۷۰۶۱۱۶۲۰۵۰۸۳۱۵/۲-۳۶۰۳۱۵L2A
۶xPg21
Pg13.5
۱۲۲۲M20x53۱۱۰۲۸۵۰۱۲۶.۶۷۸۵۳۱۵۲۸۲۶۹.۵۵۸۹۶۹۱۸۱۴۰۶۵۲۱۶۱۰۰۵۰۸۴۷۰۶۱۱۶۲۰۵۰۸۳۱۵/۲-۴۴۰۳۱۵L2B
۶xPg21
Pg13.5
۱۰۸۲M20x53۱۴۰۲۸۵۰۱۲۶.۶۷۸۵۳۱۵۲۸۲۷۵.۵۵۸۹۸۵۲۲۱۷۰۸۰۲۱۶۱۰۰۴۰۶۴۷۰۶۱۱۶۲۰۵۰۸۳۱۵/۴-۲۵۰۳۱۵S4A
۶xPg21
Pg13.5
۱۰۸۲M20x53۱۴۰۲۸۵۰۱۲۶.۶۷۸۵۳۱۵۲۸۲۷۵.۵۵۸۹۸۵۲۲۱۷۰۸۰۲۱۶۱۰۰۴۰۶۴۷۰۶۱۱۶۲۰۵۰۸۳۱۵/۴-۳۰۰۳۱۵S4B
۶xPg21
Pg13.5
۱۰۸۲M20x53۱۴۰۲۸۵۰۱۲۶.۶۷۸۵۳۱۵۲۸۲۷۵.۵۵۸۹۸۵۲۲۱۷۰۸۰۲۱۶۱۰۰۴۰۶۴۷۰۶۱۱۶۲۰۵۰۸۳۱۵/۴-۳۶۰۳۱۵S4C
۶xPg21
Pg13.5
۱۱۳۱M20x53۱۴۰۲۸۵۰۱۲۶.۶۷۸۵۳۱۵۲۸۲۷۵.۵۵۸۹۸۵۲۲۱۷۰۸۰۲۱۶۱۰۰۴۵۷۴۷۰۶۱۱۶۲۰۵۰۸۳۱۵/۴-۴۲۰۳۱۵M4
۶xPg21
Pg13.5
۱۲۲۲M20x53۱۴۰۲۸۵۰۱۲۶.۶۷۸۵۳۱۵۲۸۲۷۵.۵۵۸۹۸۵۲۲۱۷۰۸۰۲۱۶۱۰۰۵۰۸۴۷۰۶۱۱۶۲۰۵۰۸۳۱۵/۴-۴۶۰۳۱۵L4A
۶xPg21
Pg13.5
۱۲۲۲M20x53۱۴۰۲۸۵۰۱۲۶.۶۷۸۵۳۱۵۲۸۲۷۵.۵۵۸۹۸۵۲۲۱۷۰۸۰۲۱۶۱۰۰۵۰۸۴۷۰۶۱۱۶۲۰۵۰۸۳۱۵/۴-۵۷۰۳۱۵L4B
۶xPg21
Pg13.5
۱۰۸۲M20x53۱۴۰۲۸۵۰۱۲۶.۶۷۹۵۳۱۵۲۸۲۷۵.۵۵۸۹۸۵۲۲۱۷۰۸۰۲۱۶۱۰۰۴۰۶۴۷۰۶۱۱۶۲۰۵۰۸۳۱۵/۶-۲۲۵۳۱۵S6A
۶xPg21
Pg13.5
۱۰۸۲M20x53۱۴۰۲۸۵۰۱۲۶.۶۷۹۵۳۱۵۲۸۲۷۵.۵۵۸۹۸۵۲۲۱۷۰۸۰۲۱۶۱۰۰۴۰۶۴۷۰۶۱۱۶۲۰۵۰۸۳۱۵/۶-۲۷۰۳۱۵S6B
۶xPg21
Pg13.5
۱۰۸۲M20x53۱۴۰۲۸۵۰۱۲۶.۶۷۹۵۳۱۵۲۸۲۷۵.۵۵۸۹۸۵۲۲۱۷۰۸۰۲۱۶۱۰۰۴۰۶۴۷۰۶۱۱۶۲۰۵۰۸۳۱۵/۶-۳۱۰۳۱۵S6C
۶xPg21
Pg13.5
۱۰۳۱M20x53۱۴۰۲۸۵۰۱۲۶.۶۷۹۵۳۱۵۲۸۲۷۵.۵۵۸۹۸۵۲۲۱۷۰۸۰۲۱۶۱۰۰۴۵۷۴۷۰۶۱۱۶۲۰۵۰۸۳۱۵/۶-۳۶۰۳۱۵M6
۶xPg21
Pg13.5
۱۰۲۲M20x53۱۴۰۲۸۵۰۱۲۶.۶۷۹۵۳۱۵۲۸۲۷۵.۵۵۸۹۸۵۲۲۱۷۰۸۰۲۱۶۱۰۰۵۰۸۴۷۰۶۱۱۶۲۰۵۰۸۳۱۵/۶-۴۴۰۳۱۵L6
۶xPg29
Pg13.5
۱۰۳۵M24x63۱۸۰۳۳۴۸۱۴۰.۲۹۱۰۳۵۵۳۳۳۲۰.۵۷۶۸۱۰۶۲۸۲۱۰۱۰۰۲۵۵۱۷۰۵۰۰۴۷۰۶۹۰۷۱۸۶۱۰۳۵۵/۴-۳۵۰۳۵۵S4A
۶xPg29
Pg13.5
۱۰۳۵M24x63۱۸۰۳۳۴۸۱۴۰.۲۹۱۰۳۵۵۳۳۳۲۰.۵۷۶۸۱۰۶۲۸۲۱۰۱۰۰۲۵۵۱۷۰۵۰۰۴۷۰۶۹۰۷۱۸۶۱۰۳۵۵/۴-۴۸۰۳۵۵S4A
۶xPg29
Pg13.5
۱۴۳۵M24x63۱۸۰۳۳۴۸۱۴۰.۲۹۱۰۳۵۵۳۳۳۲۰.۵۷۶۸۱۰۶۲۸۲۱۰۱۰۰۲۵۵۱۷۰۶۳۰۴۷۰۶۹۰۷۱۸۶۱۰۳۵۵/۴-۵۶۰۳۵۵L4A
۶xPg29
Pg13.5
۱۴۳۵M24x63۱۸۰۳۳۴۸۱۴۰.۲۹۱۰۳۵۵۳۳۳۲۰.۵۷۶۸۱۰۶۲۸۲۱۰۱۰۰۲۵۵۱۷۰۶۳۰۴۷۰۶۹۰۷۱۸۶۱۰۳۵۵/۴-۶۵۰۳۵۵L4B
۶xPg29
Pg13.5
۱۳۰۵M24x63۱۸۰۳۳۴۸۱۴۰.۲۹۱۰۳۵۵۳۳۳۲۰.۵۷۶۸۱۰۶۲۸۲۱۰۱۰۰۲۵۵۱۷۰۵۰۰۴۷۰۶۹۰۷۱۸۶۱۰۳۵۵/۶-۲۹۰۳۵۵S6A
۶xPg29
Pg13.5
۱۳۰۵M24x63۱۸۰۳۳۴۸۱۴۰.۲۹۱۰۳۵۵۳۳۳۲۰.۵۷۶۸۱۰۶۲۸۲۱۰۱۰۰۲۵۵۱۷۰۵۰۰۴۷۰۶۹۰۷۱۸۶۱۰۳۵۵/۶-۳۳۰۳۵۵S6B
۶xPg29
Pg13.5
۱۳۰۵M24x63۱۸۰۳۳۴۸۱۴۰.۲۹۱۰۳۵۵۳۳۳۲۰.۵۷۶۸۱۰۶۲۸۲۱۰۱۰۰۲۵۵۱۷۰۵۰۰۴۷۰۶۹۰۷۱۸۶۱۰۳۵۵/۶-۳۶۰۳۵۵S6C
۶xPg29
Pg13.5
۱۳۰۵M24x63۱۸۰۳۳۴۸۱۴۰.۲۹۱۰۳۵۵۳۳۳۲۰.۵۷۶۸۱۰۶۲۸۲۱۰۱۰۰۲۵۵۱۷۰۵۰۰۴۷۰۶۹۰۷۱۸۶۱۰۳۵۵/۶-۴۵۰۳۵۵S6D
۶xPg29
Pg13.5
۱۴۳۵M24x63۱۸۰۳۳۴۸۱۴۰.۲۹۱۰۳۵۵۳۳۳۲۰.۵۷۶۸۱۰۶۲۸۲۱۰۱۰۰۲۵۵۱۷۰۶۳۰۴۷۰۶۹۰۷۱۸۶۱۰۳۵۵/۶-۶۲۰۳۵۵L6


نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “الکتروموتور سه فاز صنعتی با فریم چدنی موتوژن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات تماس :

آدرس : ایران - آذربایجان غربی - ارومیه - خیابان طالقانی - روبروی هتل آریا - ساختمان 184
تلفن : 984432354996+
تلفن : 984432338029+
تلفن : 984432351836+
فکس : 984432377066+
پست الکترونیک : info@abpump-co.ir
وب سایت : abpump-co.ir

موقعیت ما بر روی نقشه