شما اینجا هستید :: \ \ \ گیربکس حلزونی شاکرین سری MVF به صورت مستقیم با الکتروموتور کوپل شده

گیربکس حلزونی شاکرین سری MVF به صورت مستقیم با الکتروموتور کوپل شده

گیربکس حلزونی شاکرین سری MVF به صورت مستقیم با الکتروموتور کوپل شده و دارای محور حلزونی از جنس فولاد آلیاژی بوده و سخت کاری شده تا بازدهی بهتری بوجود آورد.

توضیحات

گیربکس حلزونی شاکرین سری MVF به صورت مستقیم با الکتروموتور کوپل شده

گیربکس حلزونی شاکرین سری MVF به صورت مستقیم با الکتروموتور کوپل شده و دارای محور حلزونی از جنس فولاد آلیاژی بوده و سخت کاری شده تا بازدهی بهتری بوجود آورد.
چرخ حلزون از جنس برنز ریخته گری شده ای که با کیفیت مواد ضمانت شده ما مطابقت دارد تهیه و تولید میشود.
جنس پوسته برای مدلهای ۶۲ تا ۲۵۰ از چدن سخت کاری شده و برای مدل های ۳۰ تا ۴۹ از آلومینیوم میباشد.
سری های N,A,V,F,FC,FR,FA,P دارای پوسته ای با همان جنس می باشند.
این سری گیربکس ها به صورت کوپل شده با الکتروموتور و بدون الکتروموتور قابل تحویل می باشد.
i Hp1 Kw1 M2daNm n2
MVF30/N
MVF30/A
MVF30/F
MVF30/P MVF30/V
۷ ۰.۲۵ ۰.۱۸ ۰.۷ ۲۰۰

۱۰

۰.۲۵

۰.۱۸

۱

۱۴۰

۱۵

۰.۲۵

۰.۱۸

۱.۴

۹۳

۲۰

۰.۲۵

۰.۱۸

۱.۸

۷۰

۳۰

۰.۱۶

۰.۱۲

۱.۵

۴۷

۴۰

۰.۱۶

۰.۱۲

۱.۹

۳۵

۶۰

۰.۱۶

۰.۱۲

۱.۹

۲۳

۷۰

۰.۰۸

۰.۰۶

۱.۳

۲۰

MVF44/N
MVF44/A
MVF44/F
MVF44/P
MVF44/V
MVF44/FA
۷ ۰.۵ ۰.۳۷ ۱.۵ ۲۰۰
۱۰ ۰.۵ ۰.۳۷ ۲.۱ ۱۴۰
۱۴ ۰.۵ ۰.۳۷ ۲.۸ ۱۰۰
۲۰ ۰.۵ ۰.۳۷ ۳.۹ ۷۰
۲۸ ۰.۳۳ ۰.۲۵ ۳.۳ ۵۰
۳۵ ۰.۳۳ ۰.۲۵ ۳.۹ ۴۰
۴۶ ۰.۲۵ ۰.۱۸ ۳.۷ ۳۰
۶۰ ۰.۲۵ ۰.۱۸ ۳.۹ ۲
۷۰ ۰.۱۶ ۰.۱۲ ۲.۹ ۲۰
۱۰۰ ۰.۱۶ ۰.۱۲ ۲.۸ ۱۴
MVF49/N
MVF49/A
MVF49/F
MVF49/P
MVF49/V
MVF49/FA

۷ ۱ ۱.۳ ۵.۴ ۲۰۰
۱۰ ۱ ۱ ۵.۹ ۱۴۰
۱۴ ۱ ۰.۹ ۶.۵ ۱۰۰
۱۸ ۰.۷۵ ۰.۶ ۵.۹ ۷۸
۲۴ ۰.۷۵ ۰.۵ ۶.۳ ۵۸
۲۸ ۰.۷۵ ۰.۵۵ ۷.۴ ۵۰
۳۶ ۰.۵ ۰.۴۲ ۶.۹ ۳۹
۴۵ ۰.۳۳ ۰.۳۳ ۶.۵ ۳۱
۶۰ ۰.۳۳ ۰.۲۵ ۵.۹ ۲۳
۷۰ ۰.۲۵ ۰.۲۱ ۵.۵ ۲۰
۸۰ ۰.۲۵ ۰.۱۹ ۵.۴ ۱۷.۵
۱۰۰ ۰.۱۹ ۰.۱۳ ۴.۹ ۱۴
MVF 62/N
MVF 62/A
MVF 62/F
MVF 62/FC
MVF 62/P
MVF 62/V
۷ ۲.۵ ۱.۸ ۷.۹ ۲۰۰
۱۰ ۲.۵ ۱.۸ ۱۰.۷ ۱۴۰
۱۵ ۲ ۱.۵ ۱۲.۲ ۹۳
۱۹ ۱.۵ ۱.۱ ۱۱.۳ ۱۹
۲۴ ۱.۵ ۱.۱ ۱۳.۵ ۷۴
۳۰ ۱ ۰.۷۵ ۱۰.۸ ۵۸
۳۸ ۱ ۰.۷۵ ۱۲.۸ ۷
۴۵ ۰.۷۵ ۰.۵۵ ۱۱.۳ ۳۷
۶۴ ۰.۵ ۰.۳۷ ۹.۶ ۳۱
۸۰ ۰.۵ ۰.۳۷ ۱۱.۳ ۲۲
۱۰۰ ۰.۵ ۰.۳۷ ۱۱.۳ ۱۴
i Hp1 Kw1 M2 daNm n2
MVF72/N
MVF72/A
MVF72/F
MVF72/FC
MVF72/P
MVF72/V
۷ ۴ ۳ ۱۲.۶ ۲۰۰

۱۰

۴

۳

۱۷.۷

۱۴۰

۱۵

۳

۲.۲

۱۹.۴

۹۳

۲۰

۲

۱.۵

۱۶.۹

۷۰

۲۵

۲

۱.۵

۱۹

۵۶

۳۰

۱.۵

۱.۱

۱۷.۸

۴۷

۴۰

۱.۵

۱.۱

۱۹

۳۵

۵۰

۱

۰.۷۵

۱۷

۲۸

۶۰

۰.۷۵

۰.۵۵

۱۵.۶

۲۳

۸۰

۰.۷۵

۰.۵۵

۱۵

۱۸

۱۰۰

۹.۵

۰.۳۷

۱۳

۱۴


MVF110/N
MVF110/A
MVF110/F
MVF110/FC
MVF110/P
MVF110/V
MVF110/FR
۷ ۵.۵ ۴ ۱۷ ۲۰۰
۱۰ ۵.۵ ۴ ۲۴ ۱۴۰
۱۵ ۵.۵ ۴ ۳۵ ۹۳
۲۰ ۵.۵ ۴ ۴۶ ۷۰
۲۳ ۴ ۳ ۳۸ ۶۱
۳۰ ۴ ۳ ۴۶ ۴۷
۴۰ ۴ ۳ ۶۱ ۳۵
۴۶ ۳ ۲.۲ ۵۱ ۳۰
۵۶ ۳ ۲.۲ ۵۹ ۲۵
۶۴ ۲ ۱.۵ ۴۵ ۲۲
۸۰ ۱.۵ ۱.۱ ۴۰ ۱۷.۵
۱۰۰ ۱.۵ ۱.۱ ۴۶ ۱۴
MVF86/N
MVF86/A
MVF86/F
MVF86/P
MVF86/V
MVF86/FR
۷ ۵.۵ ۴ ۱۷ ۲۰۰
۱۰ ۵.۵ ۴ ۲۴ ۱۴۰
۱۵ ۴ ۳ ۲۵ ۹۳
۲۰ ۳ ۲.۲ ۲۴.۷ ۷۰
۲۳ ۳ ۲.۲ ۲۷.۵ ۶۱
۳۰ ۳ ۲.۲ ۳۳ ۴۷
۴۰ ۲ ۱.۵ ۲۹.۵ ۳۵
۴۶ ۲ ۱.۵ ۳۱.۴ ۳۰
۵۶ ۱.۵ ۱.۱ ۲۷.۵ ۲۵
۶۴ ۱ ۰.۷۵ ۲۱.۵ ۲۲
۸۰ ۱ ۰.۷۵ ۲۵.۵ ۱۷.۵
۱۰۰ ۰.۷۵ ۰.۷۵ ۲۲.۲ ۱۴
i Hp1 Kw1 M2 daNm n2

MVF130/N
MVF130/A
MVF130/F
MVF130/FC
MVF130/P
MVF130/V
MVF130/FR

۷ ۱۲.۵ ۹ ۳۹ ۲۰۰

۱۰

۱۲.۵

۹

۵۵

۱۴۰

۱۵

۱۲.۵

۹

۸۰

۹۳

۲۰

۱۰

۷.۵

۸۳

۷۰

۲۳

۷.۵

۷.۵

۷۱

۶۱

۳۰

۷.۵

۷.۵

۸۸

۴۷

۴۰

۷.۵

۵.۵

۱۱۰

۳۵

۴۶

۵.۵

۴

۹۵

۳۰

۵۶

۴

۳

۸۱

۲۵

۶۴

۴

۳

۹۰

۲۲

۸۰

۳

۲.۲

۸۱

۱۷.۵

۱۰۰

۲.۵

۱.۸

۷۸

۱۴


MVF185/N
MVF185/A
MVF185/F
MVF185/FC
MVF185/P
MVF185/V
MVF185/FR
۷ ۳۰ ۲۲ ۹۴ ۲۰۰
۱۰ ۳۰ ۲۲ ۱۳۳ ۱۴۰
۱۵ ۲۵ ۱۸.۵ ۱۶۴ ۹۳
۲۰ ۲۵ ۱۸.۵ ۲۱۰ ۷۰
۳۰ ۱۵ ۱۱ ۱۸۵ ۴۷
۴۰ ۱۵ ۱۱ ۲۳۲ ۳۵
۵۰ ۱۲.۵ ۹ ۲۳۵ ۲۸
۶۰ ۱۰ ۷.۵ ۲۲۷ ۲۳
۸۰ ۷.۵ ۵.۵ ۲۰۵ ۱۷.۵
۱۰۰ ۵.۵ ۴ ۱۸۰ ۱۴

VF150/N
VF150/A
VF150/F
VF150/FC
VF150/P
VF150/V
VF150/FR
۷ ۲۰ ۱۵ ۶۳ ۲۰۰
۱۰ ۲۰ ۱۵ ۸۷ ۱۴۰
۱۵ ۱۵ ۱۱ ۹۷ ۹۳
۲۰ ۱۵ ۱۱ ۱۲۵ ۷۰
۲۳ ۱۲.۵ ۹ ۱۱۸ ۶۱
۳۰ ۱۰ ۷.۵ ۱۱۹ ۴۷
۴۰ ۱۰ ۷.۵ ۱۵۴ ۳۵
۴۶ ۷.۵ ۵.۵ ۱۳۲ ۳۰
۵۶ ۵.۵ ۴ ۱۱۳ ۲۵
۶۴ ۵.۵ ۴ ۱۲۵ ۲۲
۸۰ ۴ ۳ ۱۱۰ ۱۷.۵
۱۰۰ ۳ ۲.۲ ۹ ۱۴

MVF210/N
MVF210/A
MVF210/P
۷ ۵۰ ۳۷ ۱۵۶ ۲۰۰
۱۰ ۵۰ ۳۷ ۲۲۳ ۱۴۰
۱۵ ۴۰ ۳۰ ۲۶۲ ۹۳
۲۰ ۳۰ ۲۲ ۲۵۶ ۷۰
۳۰ ۲۵ ۱۸.۵ ۳۰۵ ۴۷
۴۰ ۲۰ ۱۵ ۳۱۰ ۳۵
۵۰ ۱۵ ۱۱ ۲۸۳ ۲۸
۶۰ ۱۲.۵ ۹ ۲۷۵ ۲۳
۸۰ ۱۰ ۷.۵ ۲۷۷ ۱۷.۷
۱۰۰ ۷.۵ ۵.۵ ۲۴۵ ۱۴

گیربکس های حلزونی شاکرین سری MVF,گیربکس های حلزونی شاکرین,گیربکسهای حلزونی,گیربکس های شاکرین سری MVF,گیربکس حلزونی شاکرین سری MVF,آبرنگ پمپ,الکتروموتور کوپل شده

 

VF…
۳۰ ۴۴ ۴۹ ۶۲ ۷۲ ۸۶ ۱۱۰ ۱۳۰ ۱۵۰ ۱۸۵
 A ۳۰  ۴۴.۶  ۴۹.۵  ۶۲.۱۷  ۷۲  ۸۶.۹  ۱۱۰.۱  ۱۳۰  ۱۵۰  ۱۸۵.۴ 
 BH7  ۱۴ ۱۸  ۲۵  ۲۵  ** (۳۰)۲۸ ۳۵  ۴۲  ۴۵  ۵۰  ۶۰ 
 C ۵۵  ۶۴  ۸۲  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۴۰  ۱۵۵  ۱۶۵  ۱۷۵  ۱۹۰ 
 DH6  ۹  ۱۱ ۱۶  ۱۸   ۱۹ ۲۵  ۲۵  ۳۰  ۳۵  ۴۰ 
 E ۲۰  ۳۰  ۴۰  ۴۵  ۴۰  ۵۰  ۶۰  ۶۰  ۶۵  ۷۰ 
 F ۵۲  ۵۴  ۶۵  ۸۰  ۹۸  ۱۱۰  ۱۳۸  ۱۶۰  ۱۸۵  ۲۱۴.۵ 
 F۱  ۴۶ ۵۴  ۶۳  ۸۰  ۸۸  ۱۱۰  ۱۳۸  ۱۵۴  ۱۷۹  ۲۰۵ 
 G ۵۵  ۷۲  ۸۲  ۱۰۰  ۱۱۵  ۱۴۲  ۱۷۰  ۱۹۵  ۲۲۰  ۲۵۴ 
 H ۹۶  ۱۲۴.۵  ۱۳۸  ۱۷۵.۵  ۱۹۸  ۲۴۸  ۳۱۲  ۳۴۸  ۴۰۰  ۴۵۷ 
 H۱ ۵۰  ۷۱  ۸۰  ۹۸.۵ ۱۱۴ ۱۳۸ ۱۶۹ ۱۹۵  ۲۱۸  ۲۶۷ 
 H۲ ۱۰۵  ۱۴۳  ۱۶۲  ۱۹۹  ۲۲۹  ۲۸۰  ۳۳۹  ۳۹۰  ۴۳۸  ۵۲۱ 
H۳ ۴۱  ۵۱  ۵۶  ۷۵.۵  ۸۳  ۱۰۶  ۱۴۲  ۱۵۳  ۱۸۰  ۲۰۳ 
 I  ۶۶ ۸۱ ۹۸.۵ ۱۱۱  ۱۱۶.۶  ۱۴۶  ۱۸۱  ۱۹۱ ۲۱۱   ۲۵۱
 L  ۸۰ ۹۸  ۱۲۴  ۱۴۳  ۱۴۲  ۱۸۱  ۲۲۰  ۲۴۵  ۲۶۰  ۳۲۰ 
 L1 ۳۰  ۳۵  ۳۷  ۴۵  ۴۶  ۶۶.۵  ۷۴  ۷۸.۵  ۸۳.۵  ۹۱ 
 M ۵۰  ۵۲  ۶۳  ۹۵  ۱۲۰  ۱۴۰  ۲۰۰  ۲۲۰  ۲۴۰  ۲۷۰ 
 N ۸۰  ۹۰  ۱۱۰  ۱۴۰  ۱۵۶  ۲۲۰  ۲۷۰  ۳۱۰  ۳۳۰  ۳۶۰ 
 O ۶.۵  ۸.۵  ۸.۵  ۱۰.۵  ۱۳  ۱۰.۵  ۱۲.۵  ۱۶  ۱۸  ۲۲ 
 O۱ M6*9
(۴Holes)     
 M6*9
(۴Holes)
M6*9
(۴Holes)  
 M8*14
(۴Holes)
M8*14
(۴HOLES)  
M10*17
B(4HOLES)  
M12*21
(BHOLES)  
M12*23
(HOLES) 
M14*23
(۸HOLES) 
 M16*25
(۸HOLES) 
 O۲ ۶.۵  ۸.۵ ۱۰.۵  ۱۰.۵  ۱۳(۱۱)**  ۱۲.۵  ۱۳.۵  ۱۶  ۲۰  ۲۲ 
P  ۸   ۱۰  ۱۲ ۱۲  ۱۲  ۱۴  ۱۵  ۱۸  ۲۰  ۲۲ 
 Q ۲۰.۵  ۲۴.۵  ۲۲.۵   ۴۰ ۴۰  ۴۵  ۴۵  ۵۲.۵  ۵۵  ۶۵ 
 R –  –  –  ۳.۵  ۵  ۴  ۵  ۵  ۵  ۶ 
 S ۵۰.۵  ۶۰  ۸۵  ۱۱۶  ۱۱۱  ۱۵۱  ۱۷۹.۵  ۱۹۷.۵  ۲۲۰  ۲۵۵ 
 S۱ –  –  –  ۸۶  ۸۵  ۱۱۰.۵  ۱۳۱.۵  ۱۳۷.۵  ۱۴۵.۵  ۱۵۵.۵ 
S۲ –    ۹۰ ۱۱۵  –  –  –  –  –  –  – 
T  ۶۸ ۸۷  ۹۰  ۱۵۰  ۱۶۵  ۱۷۶  ۲۳۰  ۲۵۵  ۲۹۰  ۳۵۰ 
 T۱ –  –  –  ۱۵۰  ۱۶۵***  ۱۷۶  ۲۳۰  ۲۵۵  ۲۹۰  ۳۵۰ 
 T۲ ۶۵  ۶۵  ۹۴  ۹۰  ۱۱۰  ۱۳۰  ۱۶۵  ۲۱۵  ۲۱۵  ۲۶۵ 
T۳ –  ۸۷  ۹۰  –  –  –  –  –  –  – 
 U ۸۰  ۱۱۰  ۱۲۵  ۱۸۰  ۲۲۰  ۲۱۰  ۲۸۰  ۳۲۰  ۳۵۰  ۴۰۰ 
 U۱  – –  –  ۱۸۰  ۲۰۰(۱۶۰)**  ۲۱۰  ۲۸۰  ۳۲۰  ۳۵۰  ۴۰۰ 
 U۲ ۸۰  ۸۰  ۱۰۷.۵   ۱۰۵ ۱۲۵  ۱۶۰  ۲۰۰  ۲۵۰  ۲۵۰  ۳۰۰ 
U۳  – ۱۱۰  ۱۲۵  –  –  –  –  –  –  – 
  VH8 ۵۰  ۶۰  ۷۰  ۱۱۵  ۱۳۰  ۱۵۲  ۱۷۰  ۱۸۰  ۲۰۰  ۲۸۰ 
V۱H8   –  – –  ۱۱۵  ۱۳۰***  ۱۵۲  ۱۷۰  ۱۸۰  ۲۰۰  ۲۸۰ 
V۲H8  ۵۰ ۵۰  ۶۸  ۷۵  ۹۰  ۱۱۰  ۱۳۰  ۱۸۰  ۱۸۰  ۲۳۰ 
V۳ –  ۶۰  ۷۰  –  –  –  –  –  –  – 
W   – –  –  ۸۰  ۱۰۰***  ۱۲۰  ۱۷۰  ۱۸۰  ۲۰۰  ۲۷۰ 
Z  ۸  ۹  ۱۲  ۱۱  ۱۲  ۱۵  ۲۰  ۲۰  ۲۲  ۲۲ 
Z۱ –  –  –  ۱۲  ۱۲  ۱۵  ۲۰  ۲۰  ۲۲  ۲۲ 
 Z۲ –  ۹  ۱۲  –  –  –  –  –  –  – 
 .Kg  ۱.۱ ۲  ۳  ۶  ۸.۲  ۱۶.۳  ۳۲.۵  ۴۹  ۶۰  ۹۴ 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گیربکس حلزونی شاکرین سری MVF به صورت مستقیم با الکتروموتور کوپل شده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات تماس :

آدرس : ایران - آذربایجان غربی - ارومیه - خیابان طالقانی - روبروی هتل آریا - ساختمان 184
تلفن : 984432354996+
تلفن : 984432338029+
تلفن : 984432351836+
فکس : 984432377066+
پست الکترونیک : info@abpump-co.ir
وب سایت : abpump-co.ir

موقعیت ما بر روی نقشه