شما اینجا هستید :: \ \ \ گیربکس های ترکیبی شاکرین با ترکیب دو گیربکس حلزونی از سری VF یا MVF

گیربکس های ترکیبی شاکرین با ترکیب دو گیربکس حلزونی از سری VF یا MVF

گیربکس های ترکیبی شاکرین که با ترکیب دو گیربکس حلزونی از سری VF یا MVF که بوسیله یک قطعه واسطه به هم متصل شده اند تولید می شوند که از گیربکس های ترکیبی میتوان بیشترین نسبت های انتقالی را فراهم نمود.

توضیحات

گیربکس های ترکیبی شاکرین با ترکیب دو گیربکس حلزونی از سری VF یا MVF

گیربکس های ترکیبی شاکرین که با ترکیب دو گیربکس حلزونی از سری VF یا MVF که بوسیله یک قطعه واسطه به هم متصل شده اند تولید می شوند که از گیربکس های ترکیبی میتوان بیشترین نسبت های انتقالی را فراهم نمود.
از آنجائیکه شرایط ترکیب این دو گیربکس نسبت به هم قابل تعویض می باشند، این سری بسیار متنوع بوده و در غالب موارد قدرت نصب شده متجاوز از نیروی جذب بوده و بهتر است ترکیبی را انتخاب نمود که دور کمتری داشته و گشتاور نیروی مورد نیاز را ارائه می نماید.
i Hp1 Kw1 M2
daNm
n2
MVF 30/44A
MVF 30/44F
MVF 30/44P
۲۴۵ *۰.۱۶ Only b14 ۰.۱۲ ۶ ۵.۷

۳۵۰

*۰.۱۶

۰.۱۲

۶

۴

۴۲۰

*۰.۱۶

۰.۱۲

۶

۳.۳

۵۶۰

*۰.۱۶

۰.۱۲

۶

۲.۵

۷۰۰

*۰.۱۶

۰.۱۲

۶

۲

۸۴۰

*۰.۱۶

۰.۱۲

۶

۱.۷

۱۱۲۰

*۰.۱۶

۰.۱۲

۶

۱.۳

۱۶۸۰

*۰.۱۶

۰.۱۲

۶

۰.۸۳

۲۱۰۰

*۰.۱۶

۰.۱۲

۶

۰.۶۷

MVF 30/49A
MVF 30/49F
MVF 30/49P
۲۴۰ ۰.۱۶ Only b14 ۰.۱۲ ۹.۵ ۵.۸
۳۱۵ *۰.۱۶ ۰.۱۲ ۹.۵ ۴.۴
۴۲۰ *۰.۱۶ ۰.۱۲ ۹.۵ ۳.۳
۵۴۰ *۰.۱۶ ۰.۱۲ ۹.۵ ۲.۶
۷۲۰ *۰.۱۶ ۰.۱۲ ۹.۵ ۱.۹
۹۰۰ *۰.۱۶ ۰.۱۲ ۹.۵ ۱.۶
۱۱۲۰ *۰.۱۶ ۰.۱۲ ۹.۵ ۱.۳
۱۴۴۰ *۰.۱۶ ۰.۱۲ ۹.۵ ۰.۹۷
۲۱۶۰ *۰.۱۶ ۰.۱۲ ۹.۵ ۰.۶۵
۲۷۰۰ *۰.۱۶ ۰.۱۲ ۹.۵ ۰.۵۲
MVF 30/62A
MVF 30/62F
MVF 30/62FC
MVF 30/62P
۲۴۰ ۰.۲۵ ۰.۱۸ ۱۳.۹ ۵.۸
۳۱۵ ۰.۲۵ ۰.۱۸ ۱۶.۶ ۴.۴
۴۵۰ *۰.۲۵ ۰.۱۸ ۱۹ ۳.۱
۵۷۰ ۰.۱۶ ۰.۱۲ ۱۷.۴ ۲.۵
۷۲۰ *۰.۱۶ ۰.۱۲ ۱۹ ۱.۹
۹۰۰ *۰.۱۶ ۰.۱۲ ۱۹ ۱.۶
۱۲۰۰ *۰.۱۶ ۰.۱۲ ۱۹ ۱.۲
۱۵۲۰ *۰.۱۶ ۰.۱۲ ۱۹ ۰.۹۲
۲۲۸۰ *۰.۱۶ ۰.۱۲ ۱۹ ۰.۶۱
۲۷۰۰ *۰.۱۶ ۰.۱۲ ۱۹ ۰.۵۲
MVF 44/72A
MVF 44/72F MVF 44/72FC MVF 44/72P
۲۵۰ ۰.۳۳ ۰.۲۵ ۲۴.۴ ۵.۶
۳۰۰ ۰.۳۳ ۰.۲۵ ۲۷.۳ ۴.۶۷
۴۰۰ ۰.۳۳ ۰.۲۵ ۳۰ ۳.۵
۵۲۵ ۰.۲۵ ۰.۱۸ ۳۰ ۲.۶۷
۷۰۰ ۰.۲۵ ۰.۱۲ ۲۶.۴ ۲
۹۲۰ ۰.۱۸ ۰.۱۲ ۳۰ ۱.۵۲
۱۲۰۰ ۰.۱۸ ۰.۱۲ ۳۰ ۱.۱۷
۱۵۰۰ ۰.۱۲ ۰.۱۲ ۳۰ ۰.۹۳
۲۱۰۰ ۰.۱۲ ۰.۱۲ ۳۰ ۰.۶۷
۲۸۰۰ ۰.۱۲ ۰.۱۲ ۳۰ ۰.۵
i Hp1 Kw1 M2
daNm
n2
MVF 44/86A
MVF 44/86F MVF 44/86FC MVF 44/86P MVF 44/86FR
۲۳۰ ۰.۵ ۰.۳۷ ۳۲ ۶.۱

۳۰۰

۰.۵

۰.۳۷

۳۴

۴.۷

۴۰۰

۰.۵

۰.۳۷

۴۲

۳.۵

۵۲۵

۰.۳۳

۰.۲۵

۳۷

۲.۷

۷۰۰

۰.۳۳

۰.۲۵

۴۶

۲

۹۲۰

۰.۲۵

۰.۱۸

۴۵

۱.۵

۱۳۸۰

*۰.۲۵

۰.۱۸

۵۵

۱

۱۸۴۰

۰.۱۶

۰.۱۲

۴۶

۰.۷۶

۲۱۱۶

*۰.۱۶

۰.۱۲

۴۹

۰.۶۶

۲۷۶۰

*۰.۱۶

۰.۱۲

۵۵

۰.۵۱

MVF 49/110A
MVF 49/110F MVF 49/110FC MVF 49/110P MVF 49/110FR
۲۳۰ ۱ ۰.۷۵ ۶۱ ۶.۱
۳۰۰ ۱ ۰.۷۵ ۷۴ ۴.۷
۴۰۰ ۱ ۰.۷۵ ۹۲ ۳.۵
۵۴۰ ۰.۷۵ ۰.۵۶ ۸۳ ۲.۶
۷۲۰ ۰.۵ ۰.۳۷ ۷۲ ۱.۹
۱۰۸۰ ۰.۵ ۰.۳۷ ۸۷ ۱.۳
۱۳۵۰ ۰.۳۳ ۰.۲۵ ۶۷ ۱
۱۶۵۶ ۰.۳۳ ۰.۲۵ ۸۲ ۰.۸۵
۲۰۷۰ *۰.۳۳ ۰.۲۵ ۹۶ ۰.۶۸
۲۸۰۰ ۰.۲۵ ۰.۱۸ ۸۴ ۰.۵
MVF 86/150A
MVF 86/150F MVF 86/150FC MVF 86/150P MVF 86/150FR
۲۰۰ ۴ ۳ ۲۵۳ ۷
۲۲۵۰ ۳ ۲.۲ ۲۱۴ ۶.۲
۳۰۰ ۳ ۲.۲ ۲۶۵ ۴.۷
۳۴۵ ۲.۵ ۱.۹ ۲۴۹ ۴.۱
۴۶۰ ۲ ۱.۵ ۲۶۰ ۳
۵۲۹ ۱.۵ ۱.۱ ۲۱۹ ۲.۶
۶۹۰ ۱.۵ ۱.۱ ۲۶۰ ۲
۹۲۰ ۱ ۰.۷۵ ۲۱۱ ۱.۵
۱۳۸۰ ۰.۷۵ ۰.۵۵ ۲۲۱ ۱
۱۸۴۰ ۰.۷۵ ۰.۵۵ ۲۶۰ ۰.۸
۲۹۴۴ ۰.۵ ۰.۳۷ ۱۹۸ ۰.۵
MVF 62/130A
MVF 62/130F MVF 62/130FC MVF 62/130P MVF 62/130FR
۲۸۰ ۲.۵ ۱.۹ ۱۷۲ ۵
۴۰۰ ۲. ۱.۵ ۱۸۰ ۳.۵
۶۰۰ ۱.۵ ۱.۱ ۱۸۰ ۲.۳
۷۶۰ ۱ ۰.۷۵ ۱۵۲ ۱.۸
۹۶۰ ۱ ۰.۷۵ ۱۷۳ ۱.۵
۱۲۰۰ ۰.۷۵ ۰.۵۵ ۱۴۹ ۱.۲
۱۵۲۰ ۰.۷۵ ۰.۵۵ ۱۸۳ ۰.۹
۱۸۰۰ ۰.۷۵ ۰.۵۵ ۱۸۰ ۰.۸
۲۵۶۰ ۰.۵ ۰.۳۷ ۱۴۷ ۰.۵
۳۲۰۰ ۰.۵ ۰.۳۷ ۱۳۶ ۰.۴
i Hp1 Kw1 M2
daNm
n2
MVF 86/185A
MVF 86/185F MVF 86/185FC MVF 86/185P MVF 86/185FR
۲۸۰ ۵.۵ ۴ ۴۰۵ ۵

۴۰۰

۴

۳

۳۸۵

۳.۵

۶۰۰

۳

۲.۲

۴۰۳

۲.۳

۸۰۰

۲.۵

۱.۸

۴۲۰

۱.۸

۹۲۰

۲

۱.۵

۳۸۴

۱.۵

۱۲۰۰

۲

۱.۵

۴۲۰

۱.۲

۱۶۰۰

۱.۵

۱.۱

۴۲۰

۰.۹

۱۸۴۰

۱

۰.۷۵

۳۱۴

۰.۸

۲۵۶۰

۱

۰.۷۵

۳۷۱

۰.۵

۳۲۰۰

۱

۰.۷۵

۳۸۳

۰.۴

MVF 130/210A
MVF 130/210P
۲۸۰ ۷.۵ ۵.۵ ۵۵۰ ۵
۴۰۰ ۵.۵ ۴ ۵۵۰ ۳.۵
۶۰۰ ۴ ۳ ۵۵۰ ۲.۳
۸۰۰ ۳ ۲.۲ ۴۹۵ ۱.۸
۹۲۰ ۳ ۲.۲ ۵۲۷ ۱.۵
۱۲۰۰ ۳ ۲.۲ ۶۳۰ ۱.۲
۱۶۰۰ ۲.۵ ۱.۸ ۶۳۰ ۰.۹
۱۸۴۰ ۲ ۱.۵ ۵۵۰ ۰.۸
۲۵۶۰ ۲ ۱.۵ ۶۳۰ ۰.۵
۳۲۰۰ ۱.۵ ۱.۱ ۵۵۰ ۰.۴
MVF 130/250A
MVF 130/250P
۲۸۰ ۱۰ ۷.۵ ۷۶۰ ۵
۴۰۰ ۷.۵ ۵.۵ ۷۵۲ ۳.۵
۶۰۰ ۵.۵ ۴ ۷۶۰ ۲.۳
۸۰۰ ۴ ۳ ۶۵۸ ۱.۸
۹۲۰ ۴ ۳ ۷۰۲ ۱.۵
۱۲۰۰ ۴ ۳ ۸۳۷ ۱.۲
۱۶۰۰ ۳ ۲.۲ ۷۶۰ ۰.۹
۱۸۴۰ ۳ ۲.۲۱ ۸۷۱ ۰.۸
۲۵۶۰ ۲.۵ ۱.۸ ۸۰۴ ۰.۵
۳۲۰۰ ۲.۵ ۱.۸ ۸۳۳ ۰.۴
توانی که با علامت * مشخص شده، از مقداری که گیربکس منتقل می نماید بیشتر است و بنابراین انتخاب باید مطابق با گشتاور نیروی M2 انجام شود.
گیربکس های ترکیبی شاکرین,گیربکس های حلزونی شاکرین,گیربکس های حلزونی,گیربکس ترکیبی شاکرین,گیربکس حلزونی شاکرین,آبرنگ پمپ,گیربکس های دوتایی,گیربکس دوتایی شاکرین
گیربکس های ترکیبی شاکرین,گیربکس های حلزونی شاکرین,گیربکس های حلزونی,گیربکس ترکیبی شاکرین,گیربکس حلزونی شاکرین,آبرنگ پمپ,گیربکس های دوتایی,گیربکس دوتایی شاکرین
i Hp1 Kw1 M2
daNm
n2
VF 30/44A
VF 30/44F
VF 30/44P
۲۴۵ ۰.۱۲ ۰.۰۹ ۶ ۵.۷

۳۵۰

۰.۰۹

۰.۰۷

۶

۴

۴۲۰

۰.۰۸

۰.۰۶

۶

۳.۳

۵۶۰

۰.۰۶

۰.۰۵

۶

۲.۵

۷۰۰

۰.۰۶

۰.۰۴

۶

۲

۸۴۰

۰.۰۵

۰.۰۴

۶

۱.۷

۱۱۲۰

۰.۰۴

۰.۰۳

۶

۱.۳

۱۶۸۰

۰.۰۳

۰.۰۲

۶

۰.۸۳

۲۱۰۰

۰.۰۳

۰.۰۲

۶

۰.۶۷

VF 30/49A
VF 30/49F
VF 30/49P
۲۴۰ ۰.۱۸ ۰.۱۳ ۹.۵ ۵.۸
۳۱۵ ۰.۱۴ ۰.۱۱ ۹.۵ ۴.۴
۴۲۰ ۰.۱۱ ۰.۰۸ ۹.۵ ۳.۳
۵۴۰ ۰.۰۹ ۰.۷ ۹.۵ ۲.۶
۷۲۰ ۰.۰۷ ۰.۰۵ ۹.۵ ۱.۹
۹۰۰ ۰.۰۷ ۰.۰۵ ۹.۵ ۱.۶
۱۱۲۰ ۰.۰۶ ۰.۰۴ ۹.۵ ۱.۳
۱۴۴۰ ۰.۰۵ ۰.۰۴ ۹.۵ ۰.۹۷
۲۱۶۰ ۰.۰۴ ۰.۰۳ ۹.۵ ۰.۶۵
۲۷۰۰ ۰.۰۴ ۰.۰۳ ۹.۵ ۰.۵۲
VF 30/62A
VF 30/62F
VF 30/62FC
VF 30/62P
۲۴۰ ۰.۳۴ ۰.۲۶ ۱۹ ۵.۸
۳۱۵ ۰.۲۹ ۰.۲۱ ۱۹ ۴.۴
۴۵۰ ۰.۲۱ ۰.۱۵ ۱۹ ۳.۱
۵۷۰ ۰.۱۷ ۰.۱۳ ۱۹ ۲.۵
۷۲۰ ۰.۱۵ ۰.۱۱ ۱۹ ۱.۹
۹۰۰ ۰.۱۴ ۰.۱ ۱۹ ۱.۶
۱۲۰۰ ۰.۱۲ ۰.۰۹ ۱۹ ۱.۲
۱۵۲۰ ۰.۱ ۰.۰۷ ۱۹ ۰.۹۲
۲۲۸۰ ۰.۰۸ ۰.۰۶ ۱۹ ۰.۶۱
۲۷۰۰ ۰.۰۷ ۰.۰۵ ۱۹ ۰.۵۲
i Hp1 Kw1 M2
daNm
n2
VF 44/86A
VF 44/86F
VF 44/86FC
VF 44/86P
۲۳۰ ۰.۷۱ ۰.۵۳ ۴۵ ۶.۱

۳۰۰

۰.۶۶

۰.۴۹

۴۵

۴.۷

۴۰۰

۰.۵۳

۰.۴

۴۵

۳.۵

۵۲۵

۰.۴۱

۰.۳

۴۵

۲.۷

۷۰۰

۰.۳۲

۰.۲۴

۴۵

۲

۹۲۰

۰.۲۵

۰.۱۸

۴۵

۱.۵

۱۳۸۰

۰.۲

۰.۱۵

۴۵

۱

۱۸۴۰

۰.۱۶

۰.۱۲

۴۵

۰.۷۶

۲۱۱۶

۰.۱۵

۰.۱۱

۴۵

۰.۶۶

۲۷۶۰

۰.۱۳

۰.۱

۴۵

۰.۵۱

VF 49/110A
VF 49/110F
VF 49/110FC
VF 49/110P
VF 49/110R
۲۳۰ ۱.۵ ۱.۱ ۹۰ ۶.۱
۳۰۰ ۱.۲ ۰.۹۱ ۹۰ ۴.۷
۴۰۰ ۰.۹۷ ۰.۷۳ ۹۰ ۳.۵
۵۴۰ ۰.۸۱ ۰.۶ ۹۰ ۲.۶
۷۲۰ ۰.۶۲ ۰.۴۶ ۹۰ ۱.۹
۱۰۸۰ ۰.۵۲ ۰.۳۹ ۹۰ ۱.۳
۱۳۵۰ ۰.۴۴ ۰.۳۳ ۹۰ ۱
۱۶۵۶ ۰.۳۶ ۰.۲۷ ۹۰ ۰.۸۵
۲۰۷۰ ۰.۳۱ ۰.۲۳ ۹۰ ۰.۶۸
۲۸۰۰ ۰.۲۷ ۰.۲ ۹۰ ۰.۵
VF 62/130A
VF 62/130F
VF 62/130FC
VF 62/130P
VF 62/130FR
۲۸۰ ۲.۶ ۱.۹ ۱۸۰ ۵
۴۰۰ ۲ ۱.۵ ۱۸۰ ۳.۵
۶۰۰ ۱.۵ ۱.۱ ۱۸۰ ۲.۳
۷۶۰ ۱.۲ ۰.۸۹ ۱۸۰ ۱.۸
۹۶۰ ۱ ۰.۷۴ ۱۸۰ ۱.۵
۱۲۰۰ ۰.۸۸ ۰.۶۵ ۱۸۰ ۱.۲
۱۵۲۰ ۰.۷۵ ۰.۵۵ ۱۸۰ ۰.۹
۱۸۰۰ ۰.۷۱ ۰.۵۲ ۱۸۰ ۰.۸
۲۵۶۰ ۰.۶۱ ۰.۴۵ ۱۸۰ ۰.۵
۳۲۰۰ ۰.۶۶ ۰.۴۹ ۱۸۰ ۰.۴
i Hp1 Kw1 M2
daNm
n2
VF 86/185A
VF 86/185F
VF 86/185FC
VF 86/185P
VF 86/185FR
۲۸۰ ۵.۷ ۴.۲ ۴۲۰ ۵

۴۰۰

۴.۴

۳.۲

۴۲۰

۳.۵

۶۰۰

۳.۲

۲.۳

۴۲۰

۲.۳

۸۰۰

۲.۵

۱.۸

۴۲۰

۱.۸

۹۲۰

۲.۲

۱.۶

۴۲۰

۱.۵

۱۲۰۰

۲

۱.۵

۴۲۰

۱.۲

۱۶۰۰

۱.۵

۱.۱

۴۲۰

۰.۹

۱۸۴۰

۱.۳

۰.۹۸

۴۲۰

۰.۸

۲۵۶۰

۱.۱

۰.۸۳

۴۲۰

۰.۵

۳۲۰۰

۱.۱

۰.۸

۴۲۰

۰.۴

VF 130/250A
VF 130/250P
۲۸۰ ۱۲.۱ ۸.۹ ۹۰۰ ۵
۴۰۰ ۹.۱ ۶.۷ ۹۰۰ ۳.۵
۶۰۰ ۶.۸ ۵ ۹۰۰ ۲.۳
۸۰۰ ۵.۳ ۳.۹ ۹۰۰ ۱.۸
۹۲۰ ۵.۳ ۳.۹ ۹۰۰ ۱.۵
۱۲۰۰ ۴.۳ ۳.۱ ۹۰۰ ۱.۲
۱۶۰۰ ۳.۵ ۲.۶ ۹۰۰ ۰.۹
۱۸۴۰ ۳.۱ ۲.۳ ۹۰۰ ۰.۸
۲۵۶۰ ۲.۸ ۲.۱ ۹۰۰ ۰.۵
۳۲۰۰ ۲.۷ ۲ ۹۰۰ ۰.۴
VF 130/210A
VF 130/210P
۲۸۰ ۸.۶ ۶.۳ ۶۳۰ ۵
۴۰۰ ۶.۳ ۴.۶ ۶۳۰ ۳.۵
۶۰۰ ۴.۹ ۳.۶ ۶۳۰ ۲.۳
۸۰۰ ۳.۸ ۲.۸ ۶۳۰ ۱.۸
۹۲۰ ۳.۷ ۲.۷ ۶۳۰ ۱.۵
۱۲۰۰ ۳ ۲.۲ ۶۳۰ ۱.۲
۱۶۰۰ ۲.۵ ۱.۸ ۶۳۰ ۰.۹
۱۸۴۰ ۲.۳ ۱.۷ ۶۳۰ ۰.۸
۲۵۶۰ ۲ ۱.۵ ۶۳۰ ۰.۵
۳۲۰۰ ۱.۸ ۱.۳ ۶۳۰ ۰.۴

توجه: در صورت درخواست خریدار، میتوانیم گیربکس های دوتایی VF/VF را با نسبت دورهای بیش از اندازه استاندارد تحویل دهیم.
از مدلهای ۶۲/۱۳۰تا ۱۳۰/۲۵۰ را می توانیم تا نسبتهای ۱:۱۰۰۰۰ تولید کنیم.

VF…/VF… iMax
۳۰/۴۴ ۱:۲۴۵۰
۳۰/۴۹ ۱:۴۲۰۰
۳۰/۶۲ ۱:۷۰۰۰
۴۴/۷۲ ۱:۴۰۰۰
۴۴/۸۶ ۱:۵۶۰۰
۴۹/۱۱۰ ۱:۵۶۰۰

گیربکس های ترکیبی شاکرین,گیربکس های حلزونی شاکرین,گیربکس های حلزونی,گیربکس ترکیبی شاکرین,گیربکس حلزونی شاکرین,آبرنگ پمپ,گیربکس های دوتایی,گیربکس دوتایی شاکرین

گیربکس های ترکیبی شاکرین,گیربکس های حلزونی شاکرین,گیربکس های حلزونی,گیربکس ترکیبی شاکرین,گیربکس حلزونی شاکرین,آبرنگ پمپ,گیربکس های دوتایی,گیربکس دوتایی شاکرین

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گیربکس های ترکیبی شاکرین با ترکیب دو گیربکس حلزونی از سری VF یا MVF”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات تماس :

آدرس : ایران - آذربایجان غربی - ارومیه - خیابان طالقانی - روبروی هتل آریا - ساختمان 184
تلفن : 984432354996+
تلفن : 984432338029+
تلفن : 984432351836+
فکس : 984432377066+
پست الکترونیک : info@abpump-co.ir
وب سایت : abpump-co.ir

موقعیت ما بر روی نقشه