شما اینجا هستید :: \ \ \ گیربکس های حلزونی شاکرین سری VF دارای محور حلزونی از جنس فولاد آلیاژی

گیربکس های حلزونی شاکرین سری VF دارای محور حلزونی از جنس فولاد آلیاژی

گیربکس های حلزونی شاکرین سری VF دارای محور حلزونی از جنس فولاد آلیاژی بوده و سخت کاری شده تا بازدهی بهتری بوجود آورد. چرخ حلزون از جنس برنز ریخته گری شده ای که با کیفیت مواد ضمانت شده ما مطابقت دارد تهیه و تولید میشود.

توضیحات

گیربکس های حلزونی شاکرین سری VF دارای محور حلزونی از جنس فولاد آلیاژی

 گیربکس های حلزونی شاکرین سری VF دارای محور حلزونی از جنس فولاد آلیاژی بوده و سخت کاری شده تا بازدهی بهتری بوجود آورد.
چرخ حلزون از جنس برنز ریخته گری شده ای که با کیفیت مواد ضمانت شده ما مطابقت دارد تهیه و تولید میشود.
جنس پوسته برای مدلهای ۶۲ تا ۲۵۰ از چدن سخت کاری شده و برای مدل های ۳۰ تا ۴۹ از آلومینیوم میباشد.
سری های N,A,V,F,FC,FR,FA,P دارای پوسته ای با همان جنس می باشند.
  Hp1  Kw1  M2daNm  n2
VF30/N
VF30/A
VF30/F
VF30/P VF30/V
۷ ۰.۵۵ ۰.۴۱ ۱.۶ ۲۰۰

۱۰

۰.۴

۰.۳

۱.۶

۱۴۰

۱۵

۰.۳۲

۰.۲۴

۱.۸

۹۳

۲۰

۰.۲۵

۰.۱۹

۱.۸

۷۰

۳۰

۰.۲۱

۰.۱۵

۲

۴۷

۴۰

۰.۱۶

۰.۱۲

۱.۹

۳۵

۶۰

۰.۱۲

۰.۰۹

۱.۹

۲۳

۷۰

۰.۰۹

۰.۰۷

۱.۵

۲۰

VF44/N
VF44/A
VF44/F
VF44/P
VF44/V
VF44/FA
۷ ۱ ۰.۷۵ ۲.۹ ۲۰۰
۱۰ ۰.۷ ۰.۵۱ ۲.۹ ۱۴۰
۱۴ ۰.۵ ۰.۳۷ ۲.۹ ۱۰۰
۲۰ ۰.۵ ۰.۳۷ ۳.۹ ۷۰
۲۸ ۰.۳۹ ۰.۲۹ ۳.۹ ۵۰
۳۵ ۰.۳۳ ۰.۲۵ ۳.۹ ۴۰
۴۶ ۰.۲۶ ۰.۱۹ ۳.۹ ۳۰
۶۰ ۰.۲۲ ۰.۱۶ ۳.۹ ۲۳
۷۰ ۰.۱۵ ۰.۱۱ ۲.۹ ۲۰
۱۰۰ ۰.۱۲ ۰.۰۹ ۲.۸ ۱۴
VF49/N
VF49/A
VF49/F
VF49/P
VF49/V
VF49/FA

 

  ۷ ۱.۸ ۱.۳   ۵.۴   ۲۰۰  
۱۰ ۱.۴ ۱  ۵.۹  ۱۴۰ 
۱۴ ۱.۲ ۰.۹  ۶.۵  ۱۰۰ 
۱۸ ۰.۸ ۰.۶ ۵.۹  ۷۸ 
۲۴ ۰.۷   ۰.۵  ۶.۳ ۵۸ 
۲۸ ۰.۷۵  ۰.۵۵ ۷.۴  ۵۰ 
۳۶ ۰.۵۷ ۰.۴۲ ۶.۹  ۳۹  
۴۵  ۰.۴۵ ۰.۳۳ ۶.۵  ۳۱ 
۶۰ ۰.۳۳ ۰.۲۵ ۵.۹  ۲۳ 
۷۰ ۰.۲۸ ۰.۲۱   ۵.۵  ۲۰  
۸۰ ۰.۲۶ ۰.۱۹ ۵.۴ ۱۷.۵
۱۰۰ ۰.۱۹ ۰.۱۳ ۴.۹ ۱۴ 
VF 62/N
VF 62/A
VF 62/F
VF 62/FC
VF 62/P
VF 62/V  
۷ ۳.۲ ۲.۴ ۹.۸ ۲۰۰
۱۰  ۲.۵ ۱.۸ ۱۰.۸  ۱۴۰
۱۵ ۲ ۱.۵ ۱۲.۲ ۹۳
۱۹ ۱.۵ ۱.۱ ۱۱.۳ ۷۴
۲۴  ۱.۵ ۱.۱ ۱۳.۵ ۵۸
۳۰ ۱.۳ ۰.۹۳ ۱۳.۷ ۴۷
 ۳۸ ۱  ۰.۷۵ ۱۲.۸ ۳۷
۴۵ ۰.۷۸  ۰.۵۷ ۱۱.۸ ۳۱
۶۴  ۰.۶۱ ۰.۴۵ ۱۱.۸ ۲۲
۸۰ ۰.۵  ۰.۳۷ ۱۱.۳ ۱۷.۵
۱۰۰ ۰.۴۴  ۰.۳۲ ۱۱.۳ ۱۴
Hp1 Kw1 M2 daNm   n2
VF72/N
VF72/A
VF72/F
VF72/FC
VF72/P
VF72/V
۷ ۵.۳۸ ۳.۹۶ ۱۷ ۲۰۰

۱۰

۴.۳۱

۳.۱۷

۱۹

۱۴۰

۱۵

۲.۹۸

۲.۱۹

۱۹

۹۳

۲۰

۲.۲۹

۱.۶۸

۱۹

۷۰

۲۵

۱.۹

۱.۴

۱۹

۵۶

۳۰

۱.۷۳

۱.۲۷

۲۰

۴۷

۴۰

۱.۳۱

۰.۹۶

۱۹

۳۵

۵۰

۰.۹۹

۰.۷۳

۱۷

۲۸

۶۰

۰.۸۱

۰.۶

۱۶

۲۳

۸۰

۰.۶۳

۰.۴۵

۱۵

۱۸

۱۰۰

۰.۴۷

۰.۳۵

۱۳

۱۴


VF110/N
VF110/A
VF110/F
VF110/FC
VF110/P
VF110/V
VF110/FR
۷ ۱۵ ۱۱ ۴۶ ۲۰۰
۱۰ ۱۱.۵ ۸.۴ ۵۰ ۱۴۰
۱۵ ۸.۷ ۶.۴ ۵۵ ۹۳
۲۰ ۶.۲ ۴.۵ ۵۲ ۷۰
۲۳ ۵.۱ ۳.۸ ۴۹ ۶۱
۳۰ ۵.۳ ۳.۹ ۶۲ ۴۷
۴۰ ۴ ۳ ۶۱ ۳۵
۴۶ ۳.۳ ۲.۵ ۵۷ ۳۰
۵۶ ۳ ۲.۲ ۵۹ ۲۵
۶۴ ۲.۳ ۱.۷ ۵۱ ۲۲
۸. ۱.۸ ۱.۳ ۴۷ ۱۷.۵
۱۰۰ ۱.۵ ۱.۱ ۴۶ ۱۴
 VF86/N
VF86/A
VF86/F
VF86/P
VF86/V
VF86/FR
۷  ۷.۹  ۵.۸  ۲۴.۵  ۲۰۰ 
 ۱۰ ۶.۳  ۴.۶  ۲۷  ۱۴۰ 
۱۵  ۴.۶  ۳.۴  ۲۹  ۹۳ 
۲۰  ۳.۴  ۲.۵  ۲۸  ۷۰ 
۲۳  ۳  ۲.۲  ۲۸  ۶۱ 
۳۰  ۳  ۲.۲  ۳۳  ۴۷ 
۴۰  ۲.۲  ۱.۶  ۳۲  ۳۵ 
۴۶  ۲  ۱.۵  ۳۱  ۳۰ 
۵۶  ۱.۵  ۱.۱  ۲۷.۵  ۲۵ 
۶۴  ۱.۳  ۰.۹  ۲۷.۵  ۲۲ 
۸۰  ۱  ۰.۷۵  ۲۵.۵  ۱۷.۵ 
 ۱۰۰ ۰.۸  ۰.۶  ۲۳  ۱۴ 
Hp1 Kw1 M2 daNm  n2

VF130/N
VF130/A
VF130/F
VF130/FC
VF130/P
VF130/V
VF130/FR

۷ ۲۴ ۱۷.۴ ۷۴ ۲۰۰

۰

۱۸.۱

۱۳.۳

۷۹

۱۴۰

۱۵

۱۴.۴

۱۰.۶

۹۲

۹۳

۲۰

۱۰.۸

۸

۹۰

۷۰

۲۳

۹.۴

۶.۹

۸۹

۶۱

۳۰

۸.۹

۶.۶

۱۰۵

۴۷

۴۰

۷.۳

۵.۴

۱۱۰

۳۵

۴۶

۶.۱

۴.۵

۱۰۵

۳۰

۵۶

۴.۷

۳.۴

۹۶

۲۵

۶۴

۴.۱

۳

۹۳

۲۲

۸۰

۳.۲

۲.۴

۸۸

۱۷.۵

۱۰۰

۲.۴

۱.۸

۷۸

۱۴


VF185/N
VF185/A
VF185/F
VF185/FC
VF185/P
VF185/V
VF185/FR
۷ ۵۶ ۴۱ ۱۷۵ ۲۰۰
۱۰ ۴۱ ۳۰ ۱۸۲ ۱۴۰
۱۵ ۲۸ ۲۱ ۱۸۵ ۹۳
۲۰ ۲۷ ۱۹.۶ ۲۲۷ ۷۰
۳۰ ۱۶ ۱۱.۸ ۱۹۸ ۴۷
۴۰ ۱۶.۸ ۱۲.۴ ۲۶۳ ۳۵
۵۰ ۱۳.۳ ۹.۸ ۲۵۰ ۲۸
۶۰ ۱۰.۳ ۷.۶ ۲۲۷ ۲۳
۸۰ ۷.۷ ۵.۶ ۲۱۲ ۱۷.۵
۱۰۰ ۵.۸ ۴.۳ ۱۹۰ ۱۴

VF150/N
VF150/A
VF150/F
VF150/FC
VF150/P
VF150/V
VF150/FR
۷ ۳۲ ۲۴ ۱۰۰ ۲۰۰
۱۰ ۲۴ ۱۷.۵ ۱۰۵ ۱۴۰
۱۵ ۱۷.۸ ۱۳.۱ ۱۱۵ ۹۳
۲۰ ۱۵.۴ ۱۱.۳ ۱۳۰ ۷۰
۲۳ ۱۳.۳ ۹.۸ ۱۲۷ ۶۱
۳۰ ۱۱.۵ ۸.۵ ۱۳۷ ۴۷
۴۰ ۱۰.۱ ۱۷.۴ ۱۵۴ ۳۵
۴۶ ۸.۸ ۶.۵ ۱۵۵ ۳۰
۵۶ ۶.۷ ۴.۹ ۱۳۷ ۲۵
۶۴ ۵.۸ ۴.۲ ۱۳۳ ۲۲
۸۰ ۴.۶ ۳.۴ ۱۲۵ ۱۷.۵
۱۰۰ ۳.۶ ۲.۶ ۱۱۵ ۱۴
  i Hp۱ Kw۱ M۲daNm  n۲

VF210/N
VF210/A
VF210/P
VF210/V
۷ ۷۳ ۵۴ ۲۳۰ ۲۰۰

۱۰

۵۹

۴۴

۲۶۵

۱۴۰

۱۵

۴۴

۳۲

۲۸۵

۹۳

۲۰

۳۶

۲۷

۳۱۰

۷۰

۳۰

۲۵

۸.۵

۳۰۵

۴۷

۴۰

۲۳

۱۷

۳۵۰

۳۵

۵۰

۱۸

۱۳

۳۳۰

۲۸

۶۰

۱۴

۱۰

۳۱۵

۲۳

۸۰

۱۰.۵

۷.۷

۲۹۰

۱۷.۵

۱۰۰

۸.۳

۶

۲۷۰

۱۴


F250/N
VF250/A
VF250/P
VF250/V
۷ ۱۰۰ ۷۵ ۳۲۰ ۲۰۰
۱۰ ۸۳ ۶۱ ۳۷۰ ۱۴۰
۱۵ ۶۰ ۴۵ ۴۰۰ ۹۳
۲۰ ۵۲ ۳۸ ۴۴۵ ۷۰
۳۰ ۳۲ ۲۳ ۴۰۰ ۴۷
۴۰ ۳۰ ۲۲ ۴۸۰ ۳۵
۵۰ ۲۳ ۱۷ ۴۵۰ ۲۸
۶۰ ۲۰ ۱۵ ۴۵۰ ۲۳
۸۰ ۱۳.۷ ۱۰ ۳۹۰ ۱۷.۵
۱۰۰ ۱۰.۵ ۷.۸ ۳۶۵ ۱۴

گیربکس های حلزونی شاکرین سری VF,گیربکس های حلزونی شاکرین,گیربکسهای حلزونی,گیربکس های شاکرین سری VF,گیربکس حلزونی شاکرین سری VF,آبرنگ پمپ,گیربکسهای شاکرین سری VF

 

VF…
۳۰ ۴۴ ۴۹ ۶۲ ۷۲ ۸۶ ۱۱۰ ۱۳۰ ۱۵۰ ۱۸۵
 A ۳۰  ۴۴.۶  ۴۹.۵  ۶۲.۱۷  ۷۲  ۸۶.۹  ۱۱۰.۱  ۱۳۰  ۱۵۰  ۱۸۵.۴ 
 BH7  ۱۴ ۱۸  ۲۵  ۲۵  ** (۳۰)۲۸ ۳۵  ۴۲  ۴۵  ۵۰  ۶۰ 
 C ۵۵  ۶۴  ۸۲  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۴۰  ۱۵۵  ۱۶۵  ۱۷۵  ۱۹۰ 
 DH6  ۹  ۱۱ ۱۶  ۱۸   ۱۹ ۲۵  ۲۵  ۳۰  ۳۵  ۴۰ 
 E ۲۰  ۳۰  ۴۰  ۴۵  ۴۰  ۵۰  ۶۰  ۶۰  ۶۵  ۷۰ 
 F ۵۲  ۵۴  ۶۵  ۸۰  ۹۸  ۱۱۰  ۱۳۸  ۱۶۰  ۱۸۵  ۲۱۴.۵ 
 F۱  ۴۶ ۵۴  ۶۳  ۸۰  ۸۸  ۱۱۰  ۱۳۸  ۱۵۴  ۱۷۹  ۲۰۵ 
 G ۵۵  ۷۲  ۸۲  ۱۰۰  ۱۱۵  ۱۴۲  ۱۷۰  ۱۹۵  ۲۲۰  ۲۵۴ 
 H ۹۶  ۱۲۴.۵  ۱۳۸  ۱۷۵.۵  ۱۹۸  ۲۴۸  ۳۱۲  ۳۴۸  ۴۰۰  ۴۵۷ 
 H۱ ۵۰  ۷۱  ۸۰  ۹۸.۵ ۱۱۴ ۱۳۸ ۱۶۹ ۱۹۵  ۲۱۸  ۲۶۷ 
 H۲ ۱۰۵  ۱۴۳  ۱۶۲  ۱۹۹  ۲۲۹  ۲۸۰  ۳۳۹  ۳۹۰  ۴۳۸  ۵۲۱ 
H۳ ۴۱  ۵۱  ۵۶  ۷۵.۵  ۸۳  ۱۰۶  ۱۴۲  ۱۵۳  ۱۸۰  ۲۰۳ 
 I  ۶۶ ۸۱ ۹۸.۵ ۱۱۱  ۱۱۶.۶  ۱۴۶  ۱۸۱  ۱۹۱ ۲۱۱   ۲۵۱
 L  ۸۰ ۹۸  ۱۲۴  ۱۴۳  ۱۴۲  ۱۸۱  ۲۲۰  ۲۴۵  ۲۶۰  ۳۲۰ 
 L1 ۳۰  ۳۵  ۳۷  ۴۵  ۴۶  ۶۶.۵  ۷۴  ۷۸.۵  ۸۳.۵  ۹۱ 
 M ۵۰  ۵۲  ۶۳  ۹۵  ۱۲۰  ۱۴۰  ۲۰۰  ۲۲۰  ۲۴۰  ۲۷۰ 
 N ۸۰  ۹۰  ۱۱۰  ۱۴۰  ۱۵۶  ۲۲۰  ۲۷۰  ۳۱۰  ۳۳۰  ۳۶۰ 
 O ۶.۵  ۸.۵  ۸.۵  ۱۰.۵  ۱۳  ۱۰.۵  ۱۲.۵  ۱۶  ۱۸  ۲۲ 
 O۱ M6*9
(۴Holes)     
 M6*9
(۴Holes)
M6*9
(۴Holes)  
 M8*14
(۴Holes)
M8*14
(۴HOLES)  
M10*17
B(4HOLES)  
M12*21
(BHOLES)  
M12*23
(HOLES) 
M14*23
(۸HOLES) 
 M16*25
(۸HOLES) 
 O۲ ۶.۵  ۸.۵ ۱۰.۵  ۱۰.۵  ۱۳(۱۱)**  ۱۲.۵  ۱۳.۵  ۱۶  ۲۰  ۲۲ 
P  ۸   ۱۰  ۱۲ ۱۲  ۱۲  ۱۴  ۱۵  ۱۸  ۲۰  ۲۲ 
 Q ۲۰.۵  ۲۴.۵  ۲۲.۵   ۴۰ ۴۰  ۴۵  ۴۵  ۵۲.۵  ۵۵  ۶۵ 
 R –  –  –  ۳.۵  ۵  ۴  ۵  ۵  ۵  ۶ 
 S ۵۰.۵  ۶۰  ۸۵  ۱۱۶  ۱۱۱  ۱۵۱  ۱۷۹.۵  ۱۹۷.۵  ۲۲۰  ۲۵۵ 
 S۱ –  –  –  ۸۶  ۸۵  ۱۱۰.۵  ۱۳۱.۵  ۱۳۷.۵  ۱۴۵.۵  ۱۵۵.۵ 
S۲ –    ۹۰ ۱۱۵  –  –  –  –  –  –  – 
T  ۶۸ ۸۷  ۹۰  ۱۵۰  ۱۶۵  ۱۷۶  ۲۳۰  ۲۵۵  ۲۹۰  ۳۵۰ 
 T۱ –  –  –  ۱۵۰  ۱۶۵***  ۱۷۶  ۲۳۰  ۲۵۵  ۲۹۰  ۳۵۰ 
 T۲ ۶۵  ۶۵  ۹۴  ۹۰  ۱۱۰  ۱۳۰  ۱۶۵  ۲۱۵  ۲۱۵  ۲۶۵ 
T۳ –  ۸۷  ۹۰  –  –  –  –  –  –  – 
 U ۸۰  ۱۱۰  ۱۲۵  ۱۸۰  ۲۲۰  ۲۱۰  ۲۸۰  ۳۲۰  ۳۵۰  ۴۰۰ 
 U۱  – –  –  ۱۸۰  ۲۰۰(۱۶۰)**  ۲۱۰  ۲۸۰  ۳۲۰  ۳۵۰  ۴۰۰ 
 U۲ ۸۰  ۸۰  ۱۰۷.۵   ۱۰۵ ۱۲۵  ۱۶۰  ۲۰۰  ۲۵۰  ۲۵۰  ۳۰۰ 
U۳  – ۱۱۰  ۱۲۵  –  –  –  –  –  –  – 
  VH8 ۵۰  ۶۰  ۷۰  ۱۱۵  ۱۳۰  ۱۵۲  ۱۷۰  ۱۸۰  ۲۰۰  ۲۸۰ 
V۱H8   –  – –  ۱۱۵  ۱۳۰***  ۱۵۲  ۱۷۰  ۱۸۰  ۲۰۰  ۲۸۰ 
V۲H8  ۵۰ ۵۰  ۶۸  ۷۵  ۹۰  ۱۱۰  ۱۳۰  ۱۸۰  ۱۸۰  ۲۳۰ 
V۳ –  ۶۰  ۷۰  –  –  –  –  –  –  – 
W   – –  –  ۸۰  ۱۰۰***  ۱۲۰  ۱۷۰  ۱۸۰  ۲۰۰  ۲۷۰ 
Z  ۸  ۹  ۱۲  ۱۱  ۱۲  ۱۵  ۲۰  ۲۰  ۲۲  ۲۲ 
Z۱ –  –  –  ۱۲  ۱۲  ۱۵  ۲۰  ۲۰  ۲۲  ۲۲ 
 Z۲ –  ۹  ۱۲  –  –  –  –  –  –  – 
 .Kg  ۱.۱ ۲  ۳  ۶  ۸.۲  ۱۶.۳  ۳۲.۵  ۴۹  ۶۰  ۹۴ 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گیربکس های حلزونی شاکرین سری VF دارای محور حلزونی از جنس فولاد آلیاژی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات تماس :

آدرس : ایران - آذربایجان غربی - ارومیه - خیابان طالقانی - روبروی هتل آریا - ساختمان 184
تلفن : 984432354996+
تلفن : 984432338029+
تلفن : 984432351836+
فکس : 984432377066+
پست الکترونیک : info@abpump-co.ir
وب سایت : abpump-co.ir

موقعیت ما بر روی نقشه